Tiltakspakke for tog- og kollektivselskapene

Som følge av at svært få reiser med kollektivtransport nå under korona-krisen har Regjeringen kommet med flere tiltak for å lette situasjonen for selskapene. Det etableres også et minimumstilbud i togtrafikken.

(Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim)

Det er opptil 90% færre reisende med tog som følge av korona-krisen. Likevel skal et minimumstilbud opprettholdes slik at folk med samfunnskritiske funksjoner kan komme seg til og fra arbeid.

27.mars presenterte regjeringen en tiltakspakke for kollektivtrafikken. For jernbanen betyr den følgende:

 • Vederlagene for offentlig kjøp trafikk opprettholdes selv om det kjøres færre tog enn avtalt
 • Krav om innbetaling av kjøreveisavgifter utsettes
 • Jernbanedirektoratet kan vurdere forskuddsutbetaling av vederlag for togtrafikken
 • Redusert merverdiavgift på transport og øvrige tiltak for næringslivet

-Regjeringen vil følge nøye med på utviklingen på jernbanen og komme tilbake med ytterligere tiltak ved behov, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vedlegg: Pressemelding om tiltak for å holde kollektivtrafikken i gang

Slik blir minimumstilbudet i togtrafikken

Jernbanedirektoratet og togselskapene har nå avtalt hvordan et minimumstilbud for togtrafikken skal være gjennom korona-krisen. Tilbudet skal ivareta muligheten for pendling for folk med kritiske samfunnsfunksjoner og bidra til vesentlige kostnadsreduksjoner for selskapene.

-Vi har hatt dialog med alle togoperatørene for å finne en omforent minimumsløsning på togtilbudet som følge av koronautbruddet, forteller fagansvarlig for persontrafikk John Ove Svendsli i seksjon anskaffelse og avtalestyring i Jernbanedirektoratet. Minimumsløsningen skal ta høyde for en inntil 40 % redusert tilgang på ombordpersonell. Løsningen skal også bidra til vesentlige kostnadsreduksjoner hos togoperatørene da etterspørselen etter togreiser har blitt redusert med inntil 80-90 %.
Da vi laget minimumstilbudet har vi lagt til grunn at det fortsatt skal være et akseptabelt pendlertilbud for folk med kritiske samfunnsfunksjoner. Togtilbudet for fritidsreiser og turisme er nedprioritert.

Her er hovedelementene i togtilbudet gjennom korona-krisen:

 • For korte lokaltogstrekninger skal det være minimum 30 min frekvens i rushtid og timesfrekvens på øvrige tidspunkter
 • For lengre lokaltogstrekninger og regiontog på Østlandet skal det være minimum timefrekvens i rushtid. I lavtrafikk kan det kjøres 2-times- frekvens
 • For fjerntog kan nattogene innstilles, men det forutsettes at det kjøres minimum 2 avganger på dagtid
 • Flytoget kan redusere fra 10-minutters frekvens til 20-minutters frekvens på hverdager. I helgene kan det kjøres timesfrekvens.
 • For regionale togtilbud kan det reduseres vesentlig i antall avganger. Det forutsettes at det tas hensyn til lokale pendlertilbud. Tilbudet i helger prioriteres ikke.

Tidsplan for gjennomføring av minimumstilbudet:

 • Go-Ahead og Flytoget har allerede etablert minimumstilbudet
 • Vygruppen har gjennomført noen reduksjoner, selskapet har ikke ennå bestemt om minimumstilbudet skal innføres innen 15.april. Se vy.no for nærmere informasjon.  
 • Vy Gjøvikbanen har ikke besluttet dato for gjennomføring, men det kan bli fra 15. april