Utreder felles kontaktpunkt for assistanse på reiser

Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å utrede mulighetene for en felles ordning for bestilling av assistanse på kollektivreiser. Målet er at reisende med spesielle behov skal kunne bestille assistanse på ett sted.

Målet er å etablere et felles kontaktpunkt for alle kollektivreisende. (Illustrasjonsbilde: Njål Svingheim)

-Vi tar nå initiativ til at det skal etableres et enkelt kontaktpunkt for reisende som har behov for assistanse, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. - Vi må sikre reisende med spesielle behov et godt transporttilbud, slik at alle skal få mulighet til å delta i samfunnet.

Samferdselsdepartementet ber om at det utredningsarbeidet som Jernbanedirektoratet skal utføre skjer i dialog med aktørene i Toggruppen for universell utforming (Jernbanedirektoratet, øvrige virksomheter i jernbanesektoren og brukergrupper for funksjonshemmede), Statens vegvesen og Avinor AS.

- Tjenesten som ønskes etablert, skal være kontaktpunkt for å bestille assistanse gjennom hele reisen fra a til b. Oppgaven med å koordinere de ulike assistanseordningene skal dermed flyttes fra den reisende til den nye tjenesten, sier Hareide.

Vurderingen av relevante tiltak skal blant annet omfatte:

  • hvordan en felles ordning for bestilling av assistanse best kan organiseres
  • hvilke oppgaver det eventuelt kan være hensiktsmessig at den som utfører tjenestes får ansvar for å utvikle og/eller forvalte.
  • økonomiske og administrative konsekvenser

Følger opp Handlingsplan for kollektivtransport

Oppdraget som Jernbanedirektoratet har fått ansvaret for, følger opp Samferdselsdepartementets Handlingsplan for kollektivtransport fra 2018. Der framgår det at Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet skal involvere Bane NOR, Avinor og andre berørte aktører for å vurdere mulighetene til å etablere en felles bestillingsordning med koordinering av assistanse i utpekte knutepunkter.

I møter i Samferdselsdepartementets kontaktforum for universell utforming av transportsystemet har det også vært etterlyst en tjeneste for bestilling av assistanse.

Jernbanedirektoratet har frist 15. desember 2020 med å levere et førsteutkast til Samferdselsdepartementet.

Vedlegg: