Venter stor og langvarig nedgang i reiser med tog

Pandemien gir sjokkvirkninger på reisevanene, men også muligheter for mer effektiv prising.

Illustrasjonsbilde koronarapport b700xb400.jpg

Urbanet Analyse har på oppdrag for Jernbanedirektoratet undersøkt om det har skjedd varige endringer i reisevanene som følge av koronapandemien, også når vi er tilbake i en normalsituasjon. De har i tillegg vurdert hvordan passasjerenes holdninger til nye billettyper og nye prismodeller har endret seg.

Reduksjon på 20-30 prosent

I august ble det gjennomført en markedsundersøkelse i InterCity-området, blant respondenter i Hamar, Lillestrøm, Asker, Holmestrand og Tønsberg. Den ga en forventet langsiktig nedgang i togreiser på om lag 30 prosent. Arbeidsreiser utgjør mesteparten av denne nedgangen.

Større frykt for smitte er den viktigste årsaken til redusert reisevirksomhet. For arbeidsreisende er også økt bruk av hjemmekontor en viktig forklaring. 45 prosent svarer at de ser for seg å ha mer hjemmekontor etter pandemien enn de hadde før.

Et framtidsscenario, der koronaviruset ikke er en trussel, kan være vanskelig å forholde seg til, og framtidig smittefrykt kan være overvurdert. Reisereduksjonen på 30 prosent forventes derfor å avta mot 20 prosent etter hvert som publikum blir vant til en ny normalsituasjon, uten frykt for viruset.

Nye billettyper

Trafikantene er åpne for nye billettyper der man betaler for de reisene som gjennomføres heller enn for faste perioder. Undersøkelsen tyder på at vi kan forvente en økning i segmentet som reiser kollektivt bare av og til. Et produkt med fast inngangspris og rabatt per reise retter seg mot dette segmentet, og 43 prosent synes dette er minst like bra som dagens produkter.

80 prosent mener det bør tilbys redusert pris på avganger med ledig kapasitet. Det henger sammen med øvrige resultater fra undersøkelsen, som viser betalingsvillighet for å unngå trengsel.

Rabatter som kan virke

De reisende er også blitt spurt om andre prismodeller og billettyper. Med en rabatt på 20 prosent utenfor rushtiden oppgir over 30 prosent av trafikantene på korte reiser (under 45 min.) at de vil velge en slik løsning.
På litt lengre togturer (over 45 min.) kan det legges til rette for å gi de reisende bedre plass om bord på ulike måter. 20-25 prosent oppgir at de er villige til å betale for ekstra kapasitet.

Del av et kunnskapsgrunnlag

Undersøkelsen viser altså en sterk økning i motstanden mot trengsel. Dermed har pandemien gjort bruk av kapasitetsstyrende virkemidler mer aktuelt enn tidligere.

Jernbanedirektoratet ønsker å bruke denne rapporten som en del av kunnskapsgrunnlaget i planleggingen av det framtidige togtilbudet.

For spørsmål om innholdet i rapporten, kontakt Urbanet ved Mari Betanzo.