Videreføring av tilleggsavtaler for kjøp av persontransport

Jernbanedirektoratet mottok 26. juni supplerende tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet hvor det bla. stilles til disposisjon 1.000 mill. kroner for kjøp av persontransport med tog.

flytog b900xh600.jpg
Flytoget kjører tre avganger i timen Gardermoen – Oslo S – Drammen. Avtalen innebærer offentlig kjøp av en av disse avgangene per time. Foto: Njål Svingheim.

 

Samferdselsdepartementets vurdering er at etterspørsel etter togreiser er for lav til at togselskapene kan opprettholde et grunnleggende rutetilbud med ordinært vederlag. Gjeldende smittevernstiltak medfører dessuten begrensninger i kapasiteten i avgangene.

 

Jernbanedirektoretat har fått i oppdrag å videreføre tilleggsavtaler med togselskapene for tom. september måned.

 

Jernbanedirektoratet og togselskapene har, basert på markedsutvikling og forventninger om gjenåpning av samfunnet, blitt enig om et hensiktsmessig togtilbud i avtaleperioden juni- september 2020. Viktige målsettinger er å sikre at arbeidsreisende og skoleelever får et godt pendlertilbud, samt at det legges til rette for bruk av tog på norgesferie.

 

Lokaltog/regiontog rundt storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

  • Ordinært rutetilbud i hele perioden juni - september
  • Ordinære sommersinnstillinger gjennomføres for å avvikle ferie for ombordpersonell

 

Fjerntog

  • Nattog gjeninnføres så snart togoperatørene er i stand til dette.. På Nordlandsbanen og Bergensbanen kjøres nattogene, mens Dovrebanen suppleres 13. juli. På Sørlandsbanen blir det nattog fra 3. august.
  • Dagtog på Sørlandsbanen og Dovrebanen skaleres opp til ordinær produksjon fra august med unntak av 1 avgang på Sørlandsbanen
  • Tilbudet på matstrekningene Arendalsbanen og Raumabanen trappes opp i takt med fjerntog

 

Regionale tog

  • Ordinært togtilbud fra medio august etter at sommerinnstillingsperioden er over

 

Internasjonale tog

  • Alle grensekryssende avganger innstilles inntil videre som følge av myndighetspålagte reiserestriksjoner mellom Norge og Sverige
  • Vurderes på nytt dersom reiserestriksjoner mykes opp i avtaleperioden

 

Tilbringer til/fra Oslo Lufthavn

  • Et godt kollektivtilbud i hele flyplassens åpningstid for flypassasjerer og ansatte ved Oslo Lufthavn
  • Kjøp av 1 avgang pr. time fra Flytoget i juni og juli som et supplement til Vy sine avganger
fjerntog geilo.jpg
Også fjerntogtilbudet er nå i ferd med å normaliseres. Bildet i nærheten av Geilo. (Foto: Njål Svingheim)

 

I tilleggsbrevet har Jernbanedirektoratet fått i oppdrag å vurdere hvordan ordningen med tilleggsavtaler kan trappes ned og avvikles, slik at kjøp fra staten begrenses til ordinært vederlag i trafikkavtaler.

Videre skal det gjennomføres en vurdering av om Covid-19 vil medføre en permanent endring i reisevaner, og forslag til eventuelle endringer i togtilbudet i ordinære trafikkavtaler som følge av endring i etterspørsel etter togreiser. Frist for dette arbeidet er 28. august.