Hovedbanen Nord: Bedre kapasitet kan oppnås ved trinnvis utvikling 

I deler av døgnet er det ikke plass til å kjøre flere tog på Hovedbanen Nord, det vil si strekningen mellom Lillestrøm og Eidsvoll. Konklusjonen i en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen er at det kan bli plass til flere gods- og persontog ved å gjennomføre flere mindre tiltak.

Leirsund stasjon med Hovedbanens spor til høyre og Gardermobanens dobbeltspor til venstre. (Foto: Njål Svingheim)

Hovedbanen var Norges første jernbanestrekning da den ble åpnet i 1854, og går fra Oslo S til Eidsvoll. En KVU er en faglig utredning av alternative måter («konsepter») å løse et behov på. For statlige prosjekter med antatt kostnad over 1 milliard kroner skal det gjennomføres en konseptvalgutredning før prosjektet besluttes igangsatt.

Kapasiteten på Hovedbanen Lillestrøm – Eidsvoll har vært overbelastet i deler av døgnet over flere år. Dette fører til begrensninger for godstrafikken nordover fra Oslo og at det ikke kan kjøres flere persontog selv om behovet er til stede. Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å gjennomføre en konseptvalgutredning for strekningen for å vurdere hvordan kollektivandelen kan økes og kapasiteten for gods på bane kan bedres.

Hovedbanen Lillestrøm - Eidsvoll er i dag en enkeltsporet bane med kryssingsspor som går delvis parallelt med Gardermobanen sør for Langeland ved Jessheim. 

-Vi har gjennom utredningsarbeidet funnet tiltak som til sammen kan bidra til å nå de målene som er satt, å øke kollektivandelen, bedre tilgjengeligheten for kollektivtrafikken, tilfredsstille etterspørselen for godstrafikk, bidra til målene om nullvekst i biltrafikken og å ivareta areal- og miljøkrav, sier prosjektleder Bente Bukholm i Jernbanedirektoratet.

Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, men god måloppnåelse
- Likevel er det slik at beregningsmodellene ikke kan vise til samfunnsøkonomisk lønnsomhet for noen av de foreslåtte konseptene, sier Bukholm. Referansealternativet, som innebærer å videreføre dagens drift, betyr at vekst i godstrafikken nordover fra Oslo vil måtte skje på veg, samt at det ikke kan settes inn flere togavganger i rushtiden for å betjene den ventede befolkningsveksten langs banen. -Samlet vil et alternativ som gir god måloppnåelse og som kan utvikles trinnvis slik at effekter kan oppnås etter hvert som tiltakene gjennomføres, komme best ut. Alternativet, (som benevnes K3.3+ i utredningen), vil gi både økt frekvens i rushtid, redusert reisetid og plass til mer godstrafikk. Kostnadene på tiltakene er foreløpig anslått til om lag 6,5 milliarder kroner

Kan gi plass til flere både gods- og persontog
Dette konseptet vil gi plass til to ekstra avganger i rushtiden som kjøres direkte mellom Jessheim/Kløfta og Lillestrøm/Oslo i tillegg til to faste avganger i timen. Det blir også mulighet til å kjøre flere godstog på strekningen. Hovedbanen er i dag den største flaskehalsen for godstrafikken nordover mot Trondheim og Åndalsnes.

Det må bygges dobbeltspor på Hovedbanen mellom Leirsund og Lindeberg for å oppnå bedre trafikkflyt. Det vil også gi effekt for Lillestrøm stasjon. Dette innebærer ombygging av Leirsund stasjon og ny stasjonslokalisering ved Frogner, (sammenslåing av stasjonene Frogner og Lindeberg), en ny kobling mellom Gardermobanen og Hovedbanen sør for Langeland, lengre kryssingsspor på Jessheim og Bøn, samt nytt kryssingsspor ved Nordby. -Alle disse tiltakene må til for løse kapasitetsutfordringene for gods- og persontrafikken på Hovedbanen Nord, men med en trinnvis utvikling vil det oppnås forbedringer etter hvert, sier Bukholm. 

Om det skal gjennomføres et konsept som har god måloppnåelse, men som likevel ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, er K3.3+- det konseptet som best svarer ut utfordringene, avrunder hun.

KVU Hovedbanen legges nå ut på høring med frist: 1. juni 2021. Høringsinnspill kan sendes: post@jernbanedirektoratet.no og merkes Høring KVU Hovedbanen Nord, sak 202000212

Vedlegg:

KVU Hovedbanen Nord

Høringsbrev KVU Hovedbanen Nord

KVU Hovedbanen Nord -med delrapporter