Konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4 sendt ut

Jernbanedirektoratet har i dag sendt ut konkurransegrunnlaget for togtrafikken i Trafikkpakke 4 til prekvalifiserte tilbydere. Tilbudsfristen er 31. august 2021, og oppstart blir i henhold til plan, det vil si ved ruteterminskiftet i desember 2023.

Strekningene markert med rødt i kartet inngår i Trafikkpakke 4.

Trafikkpakke 4 omfatter store deler av lokal- og regiontogtrafikken rundt Oslo. Trafikkpakken skal bidra til flere og mer fornøyde kunder gjennom et attraktivt kundetilbud, forbedret kundeservice, kostnadseffektiv drift, samt et bevisst og målrettet samarbeid med andre aktører i jernbane- og transportsektoren. På den bakgrunn er det fastsatt følgende konkrete mål for Trafikkpakke 4: 

 • Mål 1 - Mer fornøyde kunder og flere reisende velger toget, for å bidra til økt kollektivandel.
 • Mål 2 - Bedre persontransport med tog for den samlede ressursinnsatsen.
 • Mål 3 - Persontransport med tog skal være en koordinert del av et helhetlig transportsystem.

- Trafikkpakke 4 består av mange togavganger og berører mange reisende. Jernbanedirektoratet er derfor opptatt av å knytte til seg en togoperatør som kan bidra til å sikre et godt og robust togtilbud for de reisende, sier Hans Henrik Kristensen, direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.

Jernbanedirektoratet besluttet i juni 2020 å utsette konkurransen om Trafikkpakke 4, med oppstart av trafikkpakken i desember 2023 – ett år etter opprinnelig plan. Begrunnelsen var i hovedsak usikkerhet knyttet til Covid-19-pandemien og fremdriften i berørte infrastrukturprosjekter. Direktoratet mener at den samlede usikkerheten nå er tatt godt hånd om i konkurransegrunnlaget, og at vi i henhold til revidert tidsplan kan gjennomføre en virksom konkurranse som innfrir målsettingene som er satt.

Jernbanedirektoratet har, basert på en selvstendig vurdering av denne trafikkpakkens omfang og kompleksitet, bestemt at kvalitet og kostnad skal vektes hhv. 70 og 30 prosent i tråd med målsettingene for konkurransen. Kvalitet omfatter bl.a. bedre avvikshåndtering, mer robust drift, utvidet transporttilbud på enkelte tider og strekninger, bedre kundeservice, økt kundetilfredshet og bedre koordinering mot øvrig kollektivtransport.

Strekningene som omfattes av Trafikkpakke 4 inngår i et omfattende rute-, pris- og billettsamarbeid med kollektivselskapene der målet er å gi de reisende et sømløst kollektivtilbud. Trafikkstart skjer også samtidig med at Follobanen får full funksjonalitet fra ruteterminskiftet i desember 2023.

- Dette er en omfangsrik trafikkpakke der vi håper at togoperatørene ser gode løsninger for å utnytte potensialet for forbedringer, sier Kristensen.

Fakta om Trafikkpakke 4

 • Omfatter lokaltog Spikkestad /Asker – Lillestrøm og Stabekk/Oslo S – Ski, regiontog Oslo S – Ski, Stabekk – Moss, Oslo S – Mysen/Rakkestad og Oslo S – Hakadal/Jaren samt regionekspresstog Oslo S – Halden og Oslo S – Gjøvik (se kart).
 • I 2019 ble det foretatt 28,6 millioner reiser på de togavgangene som inngår i trafikkpakken.
 • Ved trafikkstart i 2023 vil Follobanen ha full funksjonalitet, noe som halverer reisetiden fra Ski til Oslo, og muliggjør flere avganger på Østfoldbanen. Vinnende operatør må derfor forholde seg til en helt ny ruteplan fra trafikkstart.
 • Kontrakten har en varighet på ti år, med mulighet til å forlenge med 1+1 år.

Se også:

Fakta:

Konkurranseutsettingen av persontrafikken på jernbane

 • I juni 2015 ga Stortinget sin tilslutning til regjeringens jernbanereform som blant annet innebærer en gradvis innføring av konkurranse om persontransport med tog. Jernbanedirektoratet har ansvaret for konkurranseutsettingen.
 • Målsettingen med konkurranseutsettingen er å få mest mulig ut av den statlige ressursinnsatsen, og å stimulere til nytenking og en sterkere kundeorientering.
 • I oktober 2018 ble Go-Ahead Norge tildelt kontrakt for Trafikkpakke 1 Sør, med trafikkstart i desember 2019.
 • I juni 2019 ble SJ Norge tildelt kontrakt for Trafikkpakke 2 Nord, med trafikkstart i juni 2020.
 • I desember 2019 ble Vy Tog tildelt kontrakten for trafikkpakke 3 Vest, med trafikkstart i desember 2020.
 • Trafikkpakke 4 omfatter Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo, og skal tildeles tidlig i 2022 – med trafikkstart ved ruteterminskiftet i desember 2023
 • Fremdriftsplanen for Trafikkpakke 5, som blant annet omfatter deler av InterCity-strekningene, er ennå ikke fastsatt.

Lenke:

Konkurransegrunnlag for Trafikkpakke 4, offentlig versjon

(Oppdatert versjon per 31.mai 2021)