KS1-rapport for KVU Kongsvingerbanen

Dovre Group og TØI har gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbanedirektoratets KVU for Kongsvingerbanen. Rapporten støtter KVUens konklusjoner om å legge til rette for økt kapasitet ved flere kryssingsspor.

Samferdselsdepartementet ga sommeren 2018 Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Kongsvingerbanen. 26.november 2020 ble rapporten med anbefalinger oversendt departementet, og nå er KS1-rapporten klar.

I KVU for Kongsvingerbanen er det vurdert fem konsepter for transportsystemet i korridoren. KVUen anbefaler alternativ K2.3 med mindre investeringer i krysningsspor, som både gir økt kapasitet, nytte for godstransport og positive virkninger for persontrafikken. -Dette alternativet kan gjennomføres trinnvis og åpner også for en trinnvis utbygging til dobbeltspor om det senere skulle bli behov for det, skriver kvalitetssikrerne i sin rapport, der de i tillegg har sett nærmere på virkningene av å endre stoppmønsteret for togene på banen.

- I kombinasjon med et endret stoppmønster, vil dette alternativet både gi reduserte reisetider for mange passasjerer mellom de største tettstedene og dermed styrke mulighetene for tettstedsutvikling, og gjøre trafikkavviklingen på banen mer robust, heter det i vurderingene. Dette alternativet kommer best ut i KS1-rapporten og er deres anbefaling.

Jernbanedirektoratets prosjektleder for KVUen, Darssan Kupandran, forteller at det har vært mange spørsmål og godt samarbeid med kvalietssikrerne gjennom hele prosessen.

Her er KS1-rapporten for KVU Kongsvingerbanen