KVU Kongsvingerbanen: Stort engasjement, -40 høringsinnspill

Jernbanedirektoratet har mottatt høringsinnspill fra 40 offentlige og private instanser i forbindelse med konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen. -Høringsinnspillene viser et stort engasjement for Kongsvingerbanen, og signaliserer også stor interesse for å videreutvikle banestrekningen, sier prosjektleder Darssan Kupandran.

Kongsvingerbanen er overbelastet, og det er et stor ønske om å få opp kapasiteten på strekningen. (Foto: Øystein Grue)

-Vi er veldig glade for at så mange har satt seg inn i utredningen av Kongsvingerbanen og har ønsket å komme til oss med sine synspunkter, sier prosjektlederen. Vi har gjennom utredningsarbeidet også merket den store interessen det er for å løse transportutfordringene på Kongsvingerbanen. Strekningen er erklært overbelastet, noe som betyr at kapasiteten har nådd taket.

Anbefalingene
Jernbanedirektoratet anbefaler i KVUen at Kongsvingerbanen videreutvikles gjennom en trinnvis utvikling. I første omgang anbefales det at kapasiteten på Kongsvingerbanen økes ved å sette inn lengre persontog eller andre typer tog med plass til flere. For godstrafikken er det en økning av toglengdene som kan gi større kapasitet og lønnsomhet på kort sikt. Sett i et lengre tidsperspektiv anbefales det å bygge en ny bane som grener av Hoved-/Gardemobanen nord for Lillestrøm og over til Kongsvingerbanen ved Sørumsand, samt bygge og forlenge flere krysningsspor videre østover. Dagens bane via Fetsund opprettholdes, og benyttes til å øke lokaltogtilbudet på strekningen Lillestrøm-Fetsund-Sørumsand. Oslo-Stockholm anbefales utredet videre i eget utredningsarbeid.

Høringsinnspillene gir samlet sett mye støtte til konklusjonene i utredningen, men de signaliserer samtidig en utålmodighet når det gjelder å få økt kapasiteten på bane for både person- og godstrafikken, sier Darssan Kupandran.

Vedlegg:
KVU Kongsvingerbanen -utredningen
KVU Kongsvingerbanen -høringsinnspill