Ringeriksbanen/E16: Prosjektet er modent for investeringsbeslutning

Jernbanedirektoratet støtter KS2-konsulentenes konklusjon om at fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 nå er modent for investeringsbeslutning. Dette vil bli nærmere omtalt i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2022-2033 som legges fram til våren.


Illustrasjon av stasjonsområdet ved Sundvollen. (Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16)

Den eksterne kvalitetssikringen av Ringeriksbanen/E16 kommer med flere anbefalinger som støttes av både Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Det vesentligste er konklusjonen om at prosjektet er modent for videreføring og at styrings- og kostnadsrammene kan fastsettes.

Basert på forelagt underlag anbefaler direktoratet at rammene for fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 fastsettes med en samlet styringsramme på 36,3 milliarder kroner og en kostnadsramme på 41,5 milliarder kroner.

KS2-rapporten reiser også fleire spørsmål, blant annet ved beslutninger som er foretatt av staten i tidlige faser av prosjektet. Jernbanedirektoratet finner ikke grunnlag for å gå inn i slike problemstillinger, det gjelder også forslaget om å bygge enkeltsporet jernbane. Både dette og eventuelle andre traseer er utredet gjentatte ganger i prosjektets etter hvert lange historie.

Store utbyggingsprosjekter i samferdselssektoren skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring (KS2) etter at reguleringsplanen for tiltaket er vedtatt. En ekstern kvalitetssikring innebærer en kritisk gjennomgang og vurdering av prosjektets styringsunderlag og kostnadsoverslag før investeringsbeslutning og fastsettelse av prosjektets kostnadsramme kan fremmes for Stortinget.

Vedlegg:

KS2 FRE16 Jernbanedirektoratets tilbakemelding

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet om KS2 Ringeriksbanen/E16

KS2 FRE16 Hovedrapport

KS2 FRE16 Delrapport referansesjekk

KS2 FRE16 Tilbakemelding Bane NOR 

KS2 FRE16 Samordnet innspill

KS2 FRE16 Sentrale vurderinger inkl samf øk nytte

KS2 FRE16 Vedlegg kapasitetsvurderinger