Statsbudsjettet: Foreslår 31,8 milliardar til jernbane

I forslaget til Statsbudsjett for 2022 legg den avtroppande regjeringa opp til å vidareføre satsinga på jernbane på same nivå som i år. Rasjonell framdrift på anlegga er saman med vedlikehaldet løfta fram som prioriterte område i budsjettet.

Dobbeltsporutbygginga på Dovrebanen mot Hamar blir gitt høg prioritet i neste års budsjettforslag. (Foto: Njål Svingheim)

Til planlegging og investeringar i jernbanenettet forslår regjeringa å bruke 19,1 milliardar kroner neste år. Ein stor og viktig milepæl neste år blir opninga av Follobanen Oslo - Ski som vil gi fleire avgangar og kortare reisetid på Østfoldbanen. Utbygginga av det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS når også viktige milepælar neste år når systemet blir teke i bruk på Gjøvikbanen og Nordlandsbanen. Til vedlikehald og fornying blir det foreslått ei auke på 867 millionar kroner til nesten 7,6 milliardar. Etterslepet i vedlikehaldet vil likevel auke med 1,1 milliardar kroner. I Nasjonal transportplan er det lagt opp til at dette etterslepet gradvis blir redusert etter 2024-2025.

Nyanlegg
I tillegg til å prioritere rasjonell framdrift på dei anlegga som er sett i gang på Dovre-, Vestfold- og Østfoldbanen, blir det lagt opp til byggjestart på den neste av Dovrebanen sine dobbeltsporparsellar vidare nordover, nemleg frå Sørli  til Åkersvika ved Hamar. Elektrifiseringa Trondheim – Stjørdal og på Meråkerbanen blir vidareført som føresett, og det blir oppstart på dobbeltsporet Bergen – Fløen og Nygårdstangen godsterminal. Ringeriksbanen er som kjent overført til Nye Veier sin portefølje, og det blir lagt opp til å starte førebuande arbeider der i løpet av neste år. Investeringane på Dovrebanen og Vestfoldbanen skal gjere det mogeleg med to tog i timen til Hamar innan 2027, og fleire avgangar til Tønsberg på Vestfoldbanen frå 2025.

Togmateriell
Budsjettforslaget gjer det mogeleg å inngå kontrakt om innkjøp av nye tog til fjernstrekningene som etter planen skal kunne takast i bruk i 2026. Det blir samstundes sett av pengar til innkjøp av 30 personvogner i reserve for å sikre trafikken på fjernstrekningene inntil nye tog kan setjast i drift. På Austlandet blir det sett av pengar til å fase inn 13 nye Flirt-tog.  

Persontrafikk
Regjeringa forslår 4,25 milliardar til offentleg kjøp av persontrafikk med tog neste år. Beløpet er redusert samanlikna med 2021 sidan støttordningea under korona-pandemien blir avvikla, og som følgje av gevinstane frå konkurranseutsetjinga. Neste år blir det vesentleg fleire togavgangar i trafikkpakke vest og trafikkpakke nord.

Støtteordning for gods blir vidareført
Den mellombelse støtteordninga for overføring av gods frå veg til bane blir vidareført neste år med 88 millionar kroner.

Innan 10.november vil den nye regjeringa leggje fram eventuelle forslag til endringar i statsbudsjettet for neste år.

Lenke: Forslag til Statsbudsjett 2022 -samferdsel

Det skal fasast inn ytterlegare 13 togsett av type 74 (Flirt) i intercitytrafikken på Austlandet neste år. (Foto: Njål Svingheim)