Tilleggsavtaler sikrer et tilstrekkelig togtilbud

Jernbanedirektoratet har nå inngått nye tilleggsavtaler om offentlig kjøp av togtrafikk. Dette sikrer et tilstrekkelig togtilbud knyttet til samfunnskritiske funksjoner og skoletransport. Videre tilbyr Jernbanedirektoratet tilleggsavtale til Flytoget.

Tilleggsavtaler sikrer at togtilbudet opprettholdes på tilstrekkelig nivå våren 2021. (Foto: Njål Svingheim)

Hovedformålet med tilleggsavtalene er å sikre at det videreføres et tilstrekkelig togtilbud for reisebehov knyttet til samfunnskritiske funksjoner og skoletransport. Reisebehov knyttet til fritidsformål og turisme prioroteres lavere. Alle togoperatører med offentlig kjøpt trafikk tilbys tilleggsavtale.

I Samferdselsdepartementets tildelingsbrev for 2021 har Jernbanedirektoratet fått fullmakt til å videreføre tilleggsavtaler for 1. halvår 2021, med en bevilgning på 650 millioner kroner. Regjeringen har i tillegg nylig foreslått å øke denne rammen med 100 millioner kroner på grunn av ytterligere bortfall av trafikk grunnet smittesituasjonen og reiserestriksjoner.

I 2020 dekket staten hele tapet togselskapene hadde som følge reiserestriksjonene som ble pålagt av myndighetene. For 2021 legges det til grunn at staten dekker 85% av dette tapet, men i perioder med økt tiltaksnivå og utvidete reiserestriksjoner kan egenandelen til selskapene settes lavere. Denne andelen kan også justeres i forhold smittesituasjonen regionalt. For Flytoget AS legges det til grunn at tilleggsavtalen skal dekke variable kostnader og andel faste kostnader ved å kjøre 1 avgang pr. time.

Jernbanedirektoratet og togoperatørene (Vygruppen, Go-Ahead Norge, SJ Norge, Vy Tog) er enige om en nedskalering av togtilbudet frem til påske for å redusere de økonomiske tapene. Dersom smittesituasjonene bedrer seg, og myndighetene letter på reiserestriksjonene, kan togtilbudet på kort varsel tilbakeføres til normalt nivå.

Utbetalinger under de nye tilleggsavtalene forutsetter at togselskapene gjennomfører tiltak for å redusere de økonomiske tapene, både gjennom mer effektiv drift og ved tiltak for å øke trafikkinntektene. Jernbanedirektoratet har etablert et team som skal gjennomføre revisjonsmøter med togselskapene for å sikre at alle utbetalinger er i tråd med forutsetningene.

Lenke: Gjeldende avtaler med tilleggsavtaler