Utredning viser behov for samordning av assistansetjenester

Jernbanedirektoratet anbefaler en samordning av bestillingsløsningene for assistansetjeneste for reisende med behov for assistanse. I dag framstår disse løsningene som kompliserte å bruke, spesielt dersom reisen omfatter flere transportmidler.

(Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet mulighetene for å samordne bestillingsløsningene for assistansetjenester i kollektivtrafikken. Det finnes i dag assistansetjenester ved 11 jernbanestasjoner, tre busstasjoner og på lufthavnene. Kollektivreisende med behov for slike tjenester må sette seg inn i de ulike ordningene og bestille dem hver for seg.

Utredningen konkluderer med at det er et behov for en bedre samordning av disse tjenestene og at det bør utvikles et felles kontaktpunkt for informasjon og bestilling. En slik ordning kan etableres gjennom en trinnvis utvikling slik:

  • Alternativ 1: Samlet og mer tilgjengelig informasjon om dagens bestillingsløsninger
  • Alternativ 2: Samlet informasjon med ett kontaktpunkt (kundesenter)
  • Alternativ 3: Nasjonal bestillingsløsning for assistanse (automatisering av manuelle prosesser
  • Alternativ 4a: Nasjonal bestillingsløsning for assistanse samordnet med billettkjøp

Utredningen konkluderer med at det bør tas sikte på en trinnvis utvikling der alternativ 4 er det langsiktige målet. Det anbefales at Entur får ansvaret  med å realisere og utvikle løsningene i en slik trinnvis utvikling.

Utredningen er nå sendt ut på høring med frist 19. mars 2021.

Vedlegg:

Rapport – samordnet bestilling av assistanse

Rapport - samordnet bestilling av assistanse -lesevennlig versjon

Høringsbrev