Framleis koronaeffekt med færre passasjerar på Bergensbanen

Det har sidan mars 2020 vore langt færre reisande med toga til Vy. Sjølv om Norge gjenopnar, ventar Vy framleis færre reisande og endra reisemønster i lang tid framover. Dagens togtilbod blir vidareført fram til byrjinga av juni.

Vy håper trafikken kan kome tilbake for fullt på Bergensbanen til sommaren. (Foto: Njål Svingheim)

Etter ei lenge planlagt betring i  togtilbodet, auka Vy før jul talet på  avgangar på Bergensbanen frå tre til fem kvar veg på dagtid, i tillegg til nattoga. Samstundes vart all reiseaktivitet etter ei forsiktig auke, på nytt bremsa av smittetal og strenge tiltak. Frå 10. januar gjekk derfor Vy tilbake til å køyre tre avgangar kvar veg på dagtid. Avgjerda vart teken i samråd med Jernbanedirektoratet.

- I utgangspunktet ønskte vi å køyre med det nye tilbodet vårt frå april i år, men vi ser at det framleis ikkje er nok kundar til å køyre med så mange avgangar før til sommaren, forklarer direktør i Vy tog Vest, Yvonne Torgersen Hetlevik.

- Derfor har vi vorte samde med Jernbanedirektoratet om å hale fram med dagens tilbod fram til byrjinga av juni, seier Hetlevik.

Vy køyrer likevel fleire avgangar i helgane og i feriane, legg ho til. - På denne måten har vi eit godt og attraktivt tilbod tilpassa folks reisemønster og kvardagen vår no, understrekar Hetlevik.

Tek tid før kundane er tilbake
Det er venta at det tek lang tid før både kollektivtransport og reiseliv nærmar seg det passasjergrunnlaget Vy og dei andre selskapa hadde før mars 2020.

- Samanlikna med 2019, har vi under pandemien hatt rundt halvparten så mange reiser med toga våre. No overvaker vi utviklinga, og følgjer med på utrekningar og prognosar som er gjort av mellom anna Jernbanedirektoratet knytte til korleis befolkninga ser for seg å reise i tida framover, fortel Hetlevik.

Draumar om fleire utenlandsturister
- På Bergensbanen utgjer utenlandsturistane ein stor del av passasjerane våre, og dei to siste somrane har vi hatt svært få reisande frå andre land enn vårt eige, forklarer Hetlevik.

Samstundes planlegg Vy for ein sommar med fleire reisande frå fjern og nær.

- Gradvis opnar grensene og vi veit at mange er reiselystne. Framover skal vi gjere det vi kan for å få mange til å ta turen med Bergensbanen og Flåmsbana og besøke alle dei flotte destinasjonane langs strekningane våre, avsluttar Hetlevik.

Slik er tilbodet på Bergensbanen fram til og med 5 juni:

Måndag til torsdag blir køyrt tre avgangar kvar veg på dagtid:

  • Frå Bergen: 08:15, 13:49, 15:44
  • Frå Oslo: 08:25, 10:25, 16:25
  • Fredag til søndag blir det køyrde i tillegg ein ettermiddagsavgang frå Oslo 14:25 og frå Bergen 17:45.
  • I vinterferien til skulen (hhv veke 8 og 9), og dessutan i påskeferien, blir desse ettermiddagsavgangane køyrde kvar dag. Dette er normalt periodar med høgare etterspørsel.
  • Nattoga går som normalt seks dagar i veka.
  • Kundar som har bestilt billett på dei nye avgangane, får ein sms eller e-post med informasjon om endra avgang. Dei kan òg ta kontakt med kundesenteret vårt for spørsmål om refusjon eller byte til dei toga som køyrer.
  • Regiontog på Vossebanen og lokaltog Bergen-Arna går som normalt

(Pressemelding frå Vy)