Jernbanens år

Slik samarbeider Norge med Europa

EU satser på jernbane i «Jernbanens år», og Norge deltar på flere nivåer for å ivareta norske interesser.

Norge deler EUs høye ambisjoner om klimanøytralitet og er opptatt av å følge resten av Europa i utviklingen av nye teknologiske løsninger, innovasjon og regelverk på transportområdet.

Green Deal

Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet, Statens jernbanetilsyn, Bane NOR og andre aktører i jernbanesektoren er representert i flere internasjonale samarbeid og initiativ. For Norge er det EØS-avtalen som gir et grunnlag for medvirkning.

 

En stor del av arbeidet gjøres gjennom EUs grønne giv (Green Deal), hvor jernbane er en sentral del av løsningen på transportområdet. Ambisjonen er å doble persontrafikken med høyhastighetstog innen 2030 og tredoble den innen 2050. På samme tid skal godstrafikken dobles.

 

En viktig del av den grønne given er EUs nye mobilitetsstrategi, som blant annet innebærer satsing på en sunn og bærekraftig bytransport, en grønnere godstransport og styrking av den grensekryssende transporten.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

TEN-T

Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) er ryggraden i det europeiske transportsystemet. Det består av de viktigste forbindelsene og knutepunktene i EU- og EØS-området. Bane NOR, Jernbanedirektoratet og flere andre aktører i samarbeid med Samferdselsdepartementet engasjert seg i arbeidet med nye retningslinjer for dette nettverket. https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en

ScanMed

ScanMed-korridoren er en del av de høyest prioriterte korridorene i det transeuropeiske transportnettverket. Etter initiativ fra Sverige og Norge er korridoren forlenget til å omfatte strekningen til Narvik/Luleå, noe som innlemmer Nord-Norge i det europeiske kjernenettverket av korridorer.

 

Målsettingen med ScanMed, eller Scandinavian Mediterranean Rail Freight Corridor, er å bryte ned tekniske og organisatoriske barrierer for grensekryssende godstog og tilby forhåndsplanlagte ruteleier.
https://www.scanmedfreight.eu/

ERA

Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon deltar i arbeidet til EUs jernbanebyrå, ERA, på lik linje med myndighetene fra EU-statene. Dette innebærer at norske myndigheter er med på å utvikle regelverk på det tekniske og sikkerhetsmessige området.

 

For tiden pågår det en omfattende oppdatering av det tekniske regelverket for å kunne legge til rette for bedre togtjenester.  Målet er at de fleste nye spesifikasjonene skal vedtas allerede i 2022.  
https://www.era.europa.eu/

 

Trans Europ Express 2.0

Norge har sluttet seg til initiativet Trans Europ Express 2.0, som er en plan for å sammenkoble ruteforbindelsene for persontogreiser i Europa. Målet er å styrke persontogforbindelsene i Europa gjennom å etablere koordinerte avganger og dermed redusere reisetiden på de definerte strekningene.
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans_Europ_Express

IRP

International Rail Passenger Transport (IRP) er navnet på en ministererklæring om utvikling av internasjonal persontransport på jernbane. En rapport er laget, og det er etablert en arbeidsplattform. Her er Norge representert og har blant annet spilt inn viktigheten av å integrere jernbanen i det totale transportnettverket.
http://independentrailpartner.eu/


Europe’s Rail

EUs institusjonelle partnerskap for forskning og innovasjon på jernbaneområdet er under etablering. Under paraplyen Europe’s Rail Joint Undertaking skal forskningsinnsatsen rettes mot jernbanesektorens og transportkundenes behov.

 

Jernbanedirektoratet er blant de 25 kandidatmedlemmene i Europe's Rail, og deltar for fullt i de forberedende arbeidene. De første utlysningene i programmet er planlagt publisert tidlig i 2022. Om Norge ved Jernbanedirektoratet blir endelig tatt med som medlem, vil det bety mye for innovasjon og utvikling i norsk jernbanesektor.  https://shift2rail.org/

 

CER

Denne organisasjonen samler i alt 70 jernbaneselskaper i Europa. Vy Gruppen et av medlemmene. Hovedrollen er å påvirke EU til å forbedre betingelsene for europeisk jernbane.
https://www.cer.be/about-us/members-partners/members?order=field_partner_country&sort=asc&page=4

 

EIM

European Rail Infrastructure Managers (EIM) samler infrastrukturforvaltere i 11 europeiske land og driver lobbyvirksomhet overfor EUs organer. For tida er det Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund som er organisasjonens president.
https://eimrail.org/


ERTMS

I Norge erstattes utdaterte signalanlegg med ERTMS – et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land. ERTMS, eller European Rail Traffic Management System, fases gradvis inn på det norske jernbanenettet.

 

Østfoldbanens østre linje var i sin en pilotstrekning, og neste år er store deler av Nordlandsbanen og Gjøvikbanen digitalisert
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ertms/fakta/

ITS

Et intelligent transportsystem (ITS) omfatter systemer og tjenester som skal gi en mer effektiv trafikkavvikling og økt trafikksikkerhet. EU har satt i gang en revisjon av sitt ITS-direktiv og den tilhørende forordningen om multimodal reiseinformasjon. Norge deltar i revisjonen, som er svært viktig for krav og regulering knyttet til markedet.


Relaterte artikler

Slik forbedres togtilbudet
Planene fremover

Slik forbedres togtilbudet

Hvorfor ta toget?
Enklere reise

Hvorfor ta toget?

European Year of Rail - Jernbanens år – og tiår
Jernbanens år

European Year of Rail - Jernbanens år – og tiår