Samarbeid skaper et bedre transporttilbud

Transporttilbudet med tog i Norge er resultatet av et samarbeid mellom mange aktører. Forskjellige private og statlige togoperatører kjører togene, og Statens jernbanetilsyn overvåker transporttilbudet for å gjøre det sikkert og trygt for de reisende og omgivelsene.

Bane NOR SF forvalter og forbedrer jernbanens infrastruktur på vegne av staten, og har ansvar for trafikkstyring (togledelse). Trafikkstyring innebærer å bestemme hvilke tog som får kjøre hvor og når.

Jernbanens infrastruktur består av :

  • sporet 
  • strømforsyningen til togene 
  • signalsystemene
  • radiokommunikasjon for trafikkstyring
  • stasjonene
  • godsterminaler
  • tekniske anlegg for togtrafikken

Godstrafikk på jernbane

Mange aktører er involvert i godstransport på jernbane. De egentlige kundene er de som ønsker å få transportert en vare fra et sted til et annet. Speditører og samlastere samler sammen gods som skal i samme retning i containere eller andre lastbærere, og sørger for at det blir transportert med bil, tog eller skip.

Godstogoperatørene stiller med tog som kan transportere godset og kjører togene mellom forskjellige terminaler. I Norge er godstransport med tog kommersiellt, det vil si at den kjøres uten offentlig støtte. For tiden har følgende godstogoperatører tillatelse til kjøring av godstog i Norge:

Persontrafikk på jernbane

Persontransport på jernbane er en effektiv transportform når mange mennesker skal reise over mellomlange og lange avstander. Samtidig er det en dyr transportform –  spesielt inn og ut av de store byene hvor antall passasjerer varierer mye over døgnet. Mange tog brukes derfor kun noen få timer i løpet av dagen, og har svært høye kapitalkostnader per passasjer. Togoperatørene kan (i likhet med annen kollektivtrafikk) ikke kjøre slik persontrafikk under kommersielle vilkår. Staten vurderer det likevel så viktig at denne transporten går med tog (og ikke bil) at den yter et tilskudd til togoperatørene for mesteparten av persontrafikken som går med tog. Denne typen offentlig kjøpt persontrafikk reguleres av trafikkavtaler som inngår mellom Jernbanedirektoratet og de respektive operatørene.

Noe av persontrafikken på jernbanen kan drives uten offentlig tilskudd. Dette gjelder i dag tilbringertjenesten til Oslo Lufthavn med Flytoget og fjerntogene mellom Oslo og Stockholm.

Følgende persontrafikkoperatører har tillatelse til kjøring av persontog i Norge:

Langsiktig utvikling og styring

Jernbanedirektoratet har ansvaret for å foreslå en langsiktig utvikling av transporttilbudet på jernbane i Norge. I dette inngår utvikling av infrastruktur, persontogmateriell, kompetanse og andre innsatsfaktorer som er nødvendig for å produsere et togtilbud.

Jernbanedirektoratet har også ansvaret for Norsk Jernbanemuseum og Norsk Jernbaneskole. I tillegg skal Jernbanedirektoratet koordinere sektoren, inngå avtaler med Bane NOR SF om forvaltning og forbedring av jernbanenettet og trafikkavtaler med persontrafikkoperatørene.

Overvåking av sikkerhet og konkurranse

Statens jernbanetilsyn forvalter regelverk for jernbanesektoren og fører tilsyn med at jernbanevirksomhet gjennomføres på en sikker måte og innenfor gjeldende regelverk. Statens jernbanetilsyn gir operatører tillatelse til å drive jernbanevirksomhet i Norge. Tilsynet overvåker også markedet på jernbaneområdet for å sikre et effektivt marked med sunn konkurranse og ikke-diskriminerende vilkår.

Læring av uønskede hendelser

Statens havarikommisjon for transport er en offentlig undersøkelseskommisjon med mandat til å utrede forhold som kan ha betydning for forebyggelsen av fremtidige transportulykker.