Håndbøker for samlet kollektivtrafikk

Håndbøkene for samlet kollektivtrfikk skal bidra til å møte målet om en sømløs, enkel og forutsigbar reise for kundene, på tvers av fylker og transportselskaper.

Håndbøkene er en videreføring av Håndbok N801 (tidl 107 og V820) og Håndbok V821 (tidl 206) som tidligere ble forvaltet og utgitt av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Ansvaret for håndbøkene ble overført til Jernbanedirektoratet 1. april 2017.


Samferdselsdepartementet har videre gitt Jernbanedirektoratet ansvar for koordinering av felles nasjonal løsning for elektronisk billettering, som er ment å bidra til et sammenhengende transportsystem. Håndbøkene utarbeides i samarbeid med aktører i kollektivtrafikksektoren og videreutvikles basert på behov og innspill fra sektoren.


Det er så langt utgitt to håndbøker innenfor dette området, som i dag danner grunnlaget for dagens løsninger for nasjonal reiseplanlegger og elektronisk billettering. Løsningene forvaltes av henholdsvis Entur AS og Interoperabilitetstjenester AS. Jernbanedirektoratet har ansvaret for statlig kjøp av tjenester innenfor disse områdene.