Håndbok N801: Nasjonale rutedata

Det er et transportpolitisk mål å etablere landsdekkende støtte for reiseplanlegging for alle typer rutegående kollektivtransport. Samferdselsdepartementet har derfor i en tid arbeidet med å tilrettelegge for etableringen av nasjonale rutedata og sanntidsdata.

Det skal samles inn data om alle rutetilbud i landet, og disse rutedataene skal gjøres offentlig tilgjengelig på en konkurransenøytral måte som er egnet til å støtte reiseplanleggere, billettsystemer og andre formål som kan nyttiggjøre seg slike rutedata.

Håndboken er utviklet av representanter fra kollektivsektoren, Entur AS, Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet.

Ansvaret for innhenting, forvaltning og formidling av nasjonale rutedata er delegert til Jernbanedirektoratet og Entur AS.

Denne versjonen av håndboken gjelder fra 1. juli 2019, med krav om innsending av sanntidsdata fra 1. desember 2019. Krav om innsending av stoppested- og rutedata ble innført 1. juli 2017. Håndboken er forankret i yrkestransportforskriften § 28 som utdypes i Samferdselsdepartementets rundskriv N-2/2019 og Forskrift om billettering ved jernbanetransport § 5.