Støtteordning for godstransport på jernbane

Samferdselsdepartementet har besluttet å innføre en midlertidig støtteordning for godstransport på jernbane. Målet er å styrke jernbanens konkurranseevne i påvente av tiltakene i godspakken i Nasjonal transportplan 2018-2029 får effekt.

Begrunnelsen for ordningen er særlig de miljømessige fortrinn jernbanen har som transportform. Støtten skal virke som en kompensasjon for særskilte kostnader godsoperatørene har, og er et tiltak for å bevare dagens volum og få mer gods på bane ved å styrke selskapene som driver med kombinerte transporter og vognlast.

  • Hvem kan søke om støtte?

Jernbaneforetak, slik dette er definert i jernbaneforskriften § 1-3 bokstav b), og som har tillatelse til å drive trafikkvirksomhet på norsk jernbane, kan søke om støtte for utført kombinerte transporter og vognlasttransporter.  

For å kunne søke om støtte må søkere ha utført kommersiell transport på det norske jernbanenettet. Det betyr at selskapene må ha hatt inntekter fra transporter som utføres for andres regning.

  • Hva baseres støtten på?

Samferdselsdepartementet har budsjettert med inntil 60 millioner kroner for støtteordningen i 2019. Det tas forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak for tilsagn og utbetaling av støtte etter denne ordningen. Støtteordningen har en varighet på inntil tre år, fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021.

Utbetaling av støtten skjer en gang per år. Støtten gis etterskuddsvis. Utbetalt beløp baseres på søkerens utførte trafikkarbeid på jernbane av kombinerte transporter og vognlasttransporter som søker har oppgitt i sin søknad til Jernbanedirektoratet.

  • Hvordan søker man?

Søker må beregne og redegjøre for sin gjennomførte godstransport innenfor segmentene kombinerte transporter og vognlasttransporter på norsk jernbane målt i netto tonnkilometer og antall TEU-kilometer for perioden det søkes om støtte for. I tillegg må søker redegjøre for hvilken andel av transporten som er besørget med elektrisk fremdrift og hvilke som er besørget med diesel fremdrift. Jernbanedirektoratet foretar den endelige beregningen.

I søknadsskjemaet på Jernbanedirektoratet nettside fremgår det hvordan informasjonen skal oppgis.

  • Når kan man søke?
  • Søknad om støtte for perioden 01. juli 2018 – 30. juni 2019 sendes innen 1. september 2019.
  • Søknad om støtte for perioden 01. juli 2019 – 30. juni 2020 sendes innen 1. september 2020.
  • Søknad om støtte for perioden 01. juli 2020 – 30. juni 2021 sendes innen 1. september 2021.

Jernbanedirektoratet gjennomgår opplysningene oppgitt i søknadene. Utbetaling av støtten skjer når alle søknader er ferdig behandlet.

Fullstendige retningslinjer, søknadsskjema og kontaktinformasjon ligger vedlagt til høyre på denne siden.

Godstog på Sørlandsbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Godstog på Sørlandsbanen. (Foto: Njål Svingheim)