Utdanning og kompetanse i jernbanesektoren

Det satses videre på jernbane

Toget er raskt, sikkert, og miljøvennlig og arealeffektivt og regjeringen legger opp til å utvikle og styrke jernbanen der den allerede har en viktig rolle i transportsystemet. 

I kommende Nasjonal Transportplan 2022 – 2033 foreslår Regjeringen å bruke 400 milliarder kroner på jernbanen i de neste 12 årene. I tillegg til ny infrastruktur og bedre vedlikehold av dagens jernbane, er digitalisering et viktig stikkord.

Jernbanedirektoratet og Bane NOR

Jernbanedirektoratet har på vegne av staten et helhetlig ansvar for styring og koordinering av jernbanesektoren. Direktoratet skal omsette nasjonale mål, samt Stortingets og departementets krav og føringer til konkrete tiltak innenfor de økonomiske rammene som stilles til rådighet.

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen, foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, - inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

Kompetanse i jernbanesektoren

For å levere på samfunnets endrede transportbehov, er Norge avhengig av riktig og tilstrekkelig kompetanse. Som en del av sitt sektoransvar innen samferdselskompetanse, har Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen gått sammen for å etablere Konnekt – Nasjonalt senter for samferdselskompetanse.

Konnekt - Nasjonalt senter for samferdselskompetanse

Lenke: Konnekts nettsider

Fordi vi skal frem

Vi jobber for et effektivt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og myndigheter for at vi i Norge skal utdanne og utvikle den kompetansen samferdselssektoren trenger i fremtiden.

Konnekts sider finner du mer informasjon om hvordan vi jobber og nyttige linker for deg som vurderer en karriere innen samferdsel.

Har du spørsmål? Kontakt oss på post@konnekt.no