Utdanning og kompetanse i jernbanesektoren

Har du spørsmål om utdanning i jernbanesektoren?
Send en epost til utdanning@jernbanedirektoratet.no, så får du svar!

Satsing på jernbane

Det er en stor satsing på jernbane, noe som også krever stor satsing på jernbanekompetanse. Jernbanefaglig utdanning vil derfor være en god investering for fremtiden!

Jernbanen skal spille en nøkkelrolle i å løse transport- og miljøutfordringene i Norge. Gjennom økte investeringer og bedre tilbud skal flere velge å bruke jernbanen til pendling og godstransport. Bevilgningene til jernbanesektoren har økt markert de siste årene og det satses på drift, vedlikehold og ny teknologi parallelt med investeringer i nye strekninger.Jernbanesektoren

Det overordnede målet for den nasjonale transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og som fremmer regional utvikling, jf. Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023.

Jernbanereformen trådde i kraft 1. januar 2017 og inneholder en rekke grep for å gjøre jernbanesektoren mer kundeorientert og effektiv. Reformen innebærer blant annet mer langsiktighet, bedre organisering og økt tilrettelegging for konkurranse. Et av målene med transportreformen, som jernbanereformen er en del av, er å sikre større samfunnsøkonomisk lønnsomhet i transportsektoren.

Jernbanedirektoratet skal på vegne av staten ha et helhetlig ansvar for styring og koordinering av jernbanesektoren. Direktoratet skal omsette nasjonale mål, samt Stortingets og departementets krav og føringer til konkrete tiltak innenfor de økonomiske rammene som stilles til rådighet.

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen, de skal sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Kompetanse- og kapasitetsbehov

Jernbanesektoren er inne i et generasjons- og teknologiskifte samtidig som det satses offensivt på jernbane, det medfører et stort behov for kompetanse og rekruttering i sektoren.​

Der kompetansebehovet tidligere var definert ut fra jernbanens kjernefag som banefag og signalfag, er det nå behov for stor faglig bredde: kybernetikk, konstruksjon, samfunnsplanlegging, juss, big data, prosjektledelse, 3D/4D modellering, knutepunktsutvikling, mobilitet, kollektivtrafikk, samfunnsøkonomi, modell- og metodeutvikling.​

Jernbanedirektoratets rolle er å overvåke kompetansesituasjonen og sikre at utdanningstilbudet er tilpasset fremtidens behov, vi skal også sikre at det gjennomføres tilstrekkelig og riktig forskningsinnsats i jernbanesektoren for å etablere et godt kunnskapsgrunnlag for fremtidens jernbane.