Årsrapport for Jernbanedirektoratet 2018

Jernbanedirektoratet har i 2018 fullført fleire store oppgåver. Direktoratet har lagt fram handlingsprogrammet for jernbanesektoren for 2018-2029, tildelt den første kontrakten i den pågåande togkonkurransen, og det er tatt fleire nye skritt for å følgje opp intensjonane i jernbanereforma.

Forebyggende vedlikeholdsarbeid er avgjørende for bedre driftsstabilitet. (Foto: Njål Svingheim)
Etter meir enn 100 innspel og kommentarar vart Handlingsprogrammet for jernbanesektoren fastsett av jernbanedirektøren i juli. I oktober vart kontrakten for den første konkurranseutsette trafikkpakken tildelt selskapet Go-Ahead Norge AS. I konkurransen om trafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen kom det inn fleire gode tilbod.

Arbeidet med å få til eit betre samspel mellom transportformene og meir sømløse reiser er vidareført i 2018. Det er inngått avtalar med kollektivtrafikkselskap og fylkeskommunar i Trøndelag, Hedmark og Oppland.

Gjennom året har det pågått arbeid for betring og effektivisering av avtalestyringa med Bane NOR. Betringsarbeidet skjer saman med Bane NOR, og vil bli evaluert og følgt opp vidare i 2019. For prosjekta har det pågått arbeid for å optimalisera og finna kostnadsreduserande tiltak på fleire prosjekt. Det er knytt risiko til kostnadsnivået for fleire prosjekt, noko som er urovekkande.

Krevjande år

Jernbana opplevde i 2018 eit krevjande år der måla for regularitet og punktlegheit ikkje vart nådd. Det er i samråd med Bane NOR og togselskapa sett i verk fleire tiltak som skal betra situasjonen. Bane NOR har utarbeidd ei liste med tiltak som er under gjennomføring på dei meste utsette strekningane. Eit viktig lyspunkt er det likevel at persontrafikken med tog viste ein kraftig vekst i 2018. NSB sine tog hadde 7 prosent fleire passasjerar. Flytoget nådde òg det høgaste passasjertalet nokosinne.

For godstrafikken har 2018 òg vore eit svært krevjande år. Kombitrafikken med tog mellom landsdelane utgjer ein stor del av varetransporten på desse strekningane, men er under stadig sterkare press frå vegtransport. Togselskapa har gjennomført reduksjonar i tilboda sine frå desember 2018. Jernbanedirektoratet har utarbeidd innspel til moglege kortsiktige tiltak som kan betra situasjonen.

Nye strekningar og nye tog

I september 2018 opna den 22 kilometer lange nye banen frå Farriseidet i Larvik til Porsgrunn. Strekninga korta ned reisetida mellom byane frå 34 til 12 minutt, og inngår i intercityutbygginga. I desember var det byggestart for dobbeltspor på strekninga Venjar – Eidsvoll nord på Dovrebanen.

Norske Tog AS fekk i 2018 Flirt-togsett nummer 100 frå produsenten Stadler Rail. Toga av type 74 og 75 utgjer ei kraftig modernisering av togparken i Noreg, og er no grunnstamma i togtilbodet på Austlandet og på Vossebanen.

Det er svært viktig for sektoren at arbeidet med å oppnå betre driftsstabilitet blir gitt høg prioritet framover. Oppfølginga av dette, og av kostnadsutviklinga i infrastrukturprosjekta, vil saman med konkurranseutsettinga av persontrafikken krevja mykje merksemd i Jernbanedirektoratet i tida som kjem.