Årsmelding for Jernbanedirektoratet 2020

Også i jernbanesektoren ble året 2020 sterkt preget av korona-pandemien. Spesielt gjelder dette for persontrafikken, som hadde en nedgang på ca. 50 prosent for året sett under ett. Jernbanedirektoratets årsrapport for 2020 er nå publisert.

Jernbanedirektoratet har inngått tilleggsavtaler til trafikkavtalene med togoperatørene slik at togtrafikken har blitt opprettholdt til tross for den store nedgangen i antall passasjerer.

Godstrafikken har vært mindre påvirket av pandemien enn persontrafikken, og etterspørselen etter varetransport mellom landsdelene har holdt seg godt gjennom året. Punktligheten for godstogene har økt i 2020, og dette har blant annet sammenheng med at det er færre persontog på skinnene.

Planlagt vedlikehold og utbygging av infrastrukturen har i liten grad blitt påvirket av pandemien.

Regulariteten i togtrafikken var svært lav i 2020 på grunn av færre avganger. Målet for den samlede punktligheten ble imidlertid nådd for persontrafikken. Dette skyldes hovedsakelig færre tog, færre passasjerer og mindre trengsel. Bane NOR har også gjennomførte tiltak for å bedre punktligheten.

Direktoratet har i det vesentlige opprettholdt sin virksomhet gjennom året, med utstrakt bruk av hjemmekontor. Nedstengningen har medført endringer i arbeidsformen for mange ansatte, med færre reiser, møter, konferanser og samlinger.

Vedlegg:

Jernbanedirektoratets årsrapport 2020 (PDF) '

Riksrevisjonens beretning 2020