Årsrapport for Jernbanedirektoratet 2021

Koronapandemien påvirket jernbanesektoren sterkt også 2021. Året ble derfor preget av arbeidet med å opprettholde et tilstrekkelig togtilbud samt å planlegge for gjenåpning av samfunnet.

Pandemien og smitteverntiltakene har vært særlig krevende for persontogselskapene, som ikke har hatt mulighet til å realisere sine planer for vekst og tilbudsforbedringer. Det ble inngått tilleggsavtaler om kompensasjon for tapte billettinntekter og for opprettholdelse av togtilbudet på et minimumsnivå.

Høsten 2021 fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å avlyse konkurransen om persontrafikken i Østlandsområdet, og i stedet forberede en direktetildeling for disse strekningene. Den pågående konkurransen ble avviklet på en ryddig måte, med god oppfølging av tilbyderne.

Årsrapporten viser en noe varierende måloppnåelse. Direktoratet er ikke tilfreds med resultatene for driftsstabiliteten i 2021, jf. målet om et mer robust og pålitelig transportsystem. Den store nedgangen i antall togreisende bidro negativt til målet om å redusere klimagassutslippene. Økte godsvolumer bidro imidlertid positivt. 2021 var samtidig et år hvor arbeidet med sikkerhet i jernbanesektoren ga gode resultater.

2021 var et begivenhetsrikt år internt i Jernbanedirektoratet, med blant annet ny instruks og ny jernbanedirektør. Direktoratet har styrket virksomhetsstyringen, og startet en omorganiseringsprosess. Med  tydelige ansvarslinjer, sterke fagmiljøer og god samhandling, skal vi også i fremtiden være godt rustet til å levere på samfunnsoppdraget.

Jernbanedirektoratets årsrapport 2021. 

Riksrevisjonens beretning 2021