Rolle og samfunnsoppdrag

Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet i dag og i fremtiden. Direktoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet. Vi skal også definere og kjøpe tjenester innen infrastruktur, persontrafikk og togmateriell

Fremtidens transporttilbud med tog

Jernbanedirektoratet presenterer utredninger av det fremtidige togtilbudet som grunnlag for politiske beslutninger. En av våre viktigste leveranser er forslaget til nasjonal transportplan (NTP), som presenteres for politisk behandling hvert fjerde år.

Når Stortinget har behandlet NTP utarbeider vi det konkrete handlingsprogrammet for jernbanesektoren for den kommende perioden, både for togtilbud og infrastruktur. Dette handlingsprogrammet er grunnlaget for avtalene som inngås med Bane NOR SF og persontrafikkoperatørene.

Persontrafikk på tog

Jernbanedirektoratet inngår trafikkavtaler med persontrafikkoperatører om å gjennomføre persontrafikk innenfor definerte trafikkpakker for perioder på 8 til 10 år. Trafikkavtalene inngås etter reglene for offentlige anskaffelser basert på konkurranseutsetting. Togoperatørene leier rullende materiell (togsett) fra det statlig eide materiellselskapet.

De første konkurranseutsatte trafikkavtalene vil være effektive fra juni 2019. Inntil da og i en overgangsperiode vil togene i flere av trafikkpakkene bli kjørt av NSB AS etter en direktekjøpsavtale med direktoratet.

Jernbanedirektoratet har ikke direkte ansvar for godstrafikk eller persontrafikk som gjennomføres på kommersiell basis, det vil si uten offentlig kjøp (driftstilskudd).

Forvaltning og forbedring av infrastruktur

Jernbanedirektoratet inngår avtaler med Bane NOR SF innenfor flere områder, og alle statlige bevilgninger til infrastrukturen fordeles gjennom to avtaler:

  • Avtalen om tilgjengelighet til dagens infrastruktur (drift og vedlikehold) for å sikre den daglige trafikken.

  • Avtalene om planlegging, prosjektering og utbygging av ny jernbaneinfrastruktur for å sikre jernbanens transporttilbud i fremtiden.

Koordinering av jernbanesektoren

Jernbanedirektoratet har et spesielt ansvar for å sikre et hensiktsmessig samspill mellom aktørene i jernbanesektoren. Vi bidrar til at infrastruktur, togtilbud og togmateriell utvikles og benyttes slik at transporttilbudet blir så godt som mulig. Vi har også et helhetlig ansvar for sikkerhet og beredskap innenfor jernbanesektoren.

Jernbanedirektoratet bistår Samferdselsdepartementet med uttalelser og faglige råd, og vi har et selvstendig ansvar for å ta opp saker på eget initiativ.

Kompetanse og historisk arv

Vi har et spesielt ansvar for at det i fremtiden er tilstrekkelig kunnskap i sektoren til at transporttilbudet blir så godt som mulig, og et ansvar for driften av Norsk jernbaneskole som et kompetansesenter for jernbanesektoren i Norge.

Jernbanedirektoratet styrer og drifter også Norsk Jernbanemuseum, som bringer videre jernbanens historiske arv i Norge.