Jernbanedirektoratet sitt personvernombod

Her finn du kontaktinformasjon til Jernbanedirektoratet sitt personvernombod og skjema for mogleg brudd på personvern.

Personvern handlar om retten til eit privatliv og retten til å avgjera over eigne personopplysningar. Personvernombodet skal involverast i alle saker som handlar om handsaming av personopplysningar. Personvernombodet skal inkluderast i prosessen både tidleg nok og på ein god nok måta til at ho eller han kan gjera jobben sin. I tillegg skal ombodet vera kontaktpunkt for dei registrerte. Det betyr at alle registrerte som har spørsmål eller krav knytt til handsaminga av personopplysningane deira skal kunna ta direkte kontakt med personvernombodet.

Personvernombodet skal vera heilt uavhengig. Ombodet skal vera bunden av teieplikt eller konfidensialitet under utføringa av pliktene sine.

Skjema for varsel om mogleg brudd på personvern

Varsel til Jernbanedirektoratet om potensielt brudd på personvernet

 

Marianne Wegner Lund-Høie er personvernombod i Jernbanedirektoratet. Ho har telefon: 480 68 209, og e-post: personvernombud@jernbanedirektoratet.no