Norsk fagskole for lokomotivførere

Norsk fagskole for lokomotivførere, eller Lokførerskolen, utdanner solide lokomotivførere i henhold til sektorens kompetansebehov. Vi tilbyr en attraktiv yrkesframtid for våre studenter, og en unik yrkesrettet utdanning med gode muligheter for trygg jobb.

Siden 2005 har lokomotivførerutdanningen vært lokalisert i Jernkroken på Grorud i Oslo som en del av Norsk jernbaneskole. Fra 1. januar ble Norsk jernbaneskole overført til Bane NOR, mens lokomotivførerutdanningen ble værende i Jernbanedirektoratet.

Lokførerskolen holder til i Jernkroken på Grorud. (Foto: Rune Fossum)

Fagskole

Lokførerskolen er en offentlig statlig godkjent fagskole som utdanner lokomotivførere til hele landet. Vi er landets eneste fagskole for lokomotivførere. Fagskoleutdanning har en viktig rolle i samfunnet da den er utviklet i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv for å sikre deres behov for oppdatert og spesialisert kompetanse. Utdanningen gir 60 studiepoeng, og strekker seg over ett år.

Moderne pedagogiske metoder

Lokførerskolen tilbyr en moderne opplæring som veksler mellom teori og praksis. Vi har et stort simulatorsenter og bruker flere digitale hjelpemidler i undervisningen. Det er viktig for oss at studentene er deltakere i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen. Studentene gir fagskolen gode tilbakemeldinger gjennom Studiebarometeret og andre evalueringer.

Skolens øvingsanlegg

Vi gjennomfører teoriundervisningen i skolens lokaler i Jernkroken. Studentene øvelseskjører ute i tog omtrent halve studietiden. På fagskolens område har vi et fullt motorvognsett, fullskala simulatorer, ERTMS-simulatorer, virtuelle briller, modelljernbane og andre anlegg. Praktisk skifteopplæring gjennomføres på jernbanestasjoner i Østlandsområdet.

Godt samarbeid med sektoren

Lokførerskolen er avhengig av et godt og nært samarbeid med jernbaneforetakene. Foretakene melder inn sine behov for ansettelser av lokførere årlig. Slik kan vi sørge for et tilstrekkelig tilfang av utdannet arbeidskraft for å dekke samfunnets behov uten at studentene våre risikerer arbeidsledighet. Skolen leier inn instruktører og kjørelærere fra jernbaneforetakene for å dekke deler av undervisningen og for å sikre nærhet til bransjen og faglig utvikling. Dette gjøres gjennom direktekjøpsavtaler og konkurranseavtaler, samt frivillige avtaler. Lokførerskolen arrangerer årlige brukermøter med bransjen og inviterer til arbeidsgrupper innen ulike emner i utdanningen.

Fokus på sikkerhet og kvalitet

Skolen er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i henhold til Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Lov 2018-06-08-28). Opplæringsplanen bygger på Forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften) (FOR-2009-11-27-1414) og Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet, fastsatt av Jernbanedirektoratet. Utdanningen består av ulike emner; førerbevis, kjøretøy, infrastruktur og praksis. Kandidatene skal ha god forståelse for jernbanens høye prioritering av trafikksikkerheten, og lokomotivførerfagets særlige ansvar. Sikkerhet er grunnleggende knyttet til førerens kompetanse og dyktighet.

Mer informasjon: www.lokforerskolen.no

Besøksadresse:

Østre Aker vei 256 (Jernkroken), 0976 OSLO
Telefon: 990 99949
E-post: post@lokforerskolen.no

Studenter i simulatorsenteret på Lokførerskolen. Foto: Rune Fossum