Samfunnsøkonomiske analyser og transportanalyser

Jernbanedirektoratet huser et fagmiljø med spisskompetanse innen samfunnsøkonomiske analyser av fremtidige jernbaneprosjekter, prognoser for utvikling i person- og godstransportmarkedet, andre analyser av transportbehov og markedsutvikling på mellomlang og lang sikt.


Fokuset hos denne enheten er å bidra til at det er de best tenkelige tiltakene på jernbanen som blir gjennomført. Analyser av markedet brukes til å identifisere behovet for tilbudsforbedringer. Nyttekostanalyser brukes til å si om nytten av tilbudsforbedringene kan forsvare investerings- og driftskostnader. Nytten av et tiltak spenner fra trafikantenes sparte reisetid til gevinster for miljøet. Disse analysene skal inngå i et helhetlig og faglig beslutnings- og prioriteringsgrunnlag.

 

Når det skal gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse anbefaler Jernbanedirektoratet at de åtte arbeidsfasene i Veileder i samfunnsøkonomiske analyser i jernbanesektoren følges. Veilederen er en faglig veileder som beskriver kvalitativt hvordan en analyse skal gjennomføres.

 

Veilederen er ment for de som skal gjennomføre analyser innenfor jernbane- og kollektivtransport. For å tallfeste og verdsette virkninger av tiltak brukes satser og forutsetninger fra nytte-kostnadsverktøyet SAGA.