Teknologitrender som påvirker transportsektoren

SINTEF har utarbeidet en rapport om teknologitrender på mellomlang og lang sikt som dekker både generelle teknologitrender og trender som forventes å ha spesifikk betydning for transportsektoren. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Jernbanedirektoratet, de øvrige transportetatene og Avinor. Rapporten er vedlagt denne saken.

Tanken bak bestillingen fra Jernbanedirektoratet var at vi skulle få en generell beskrivelse av teknologitrender som kan ligge til grunn for etterfølgende mer spissede utredninger og/eller utviklingsprosjekt. Dermed behøver ikke hver enkelt utredning å starte med sin egen gjennomgang av teknologitrender, men kan heller bruke ressursene på å jobbe videre fra et felles startpunkt. Rapporten vil derfor være nyttig for mange av de prosessene som skal gjennomføres på kort og litt lengre sikt.

Her er rapporten vedlagt