Trenklin 3-en videreutviklet modell for å beregne effekt av togtiltak

Jernbanedirektoratet har nå videreutviklet modellen Trenklin til versjon 3. Trenklin er en modell for å beregne effekten av tiltak som skal styrke togtrafikken.

Trenklin ble utviklet i tidligere Jernbaneverket for å kunne ha en modell til bruk for å beregne trafikantnytte og andre sentrale kost-nyttestørrelser som følge av endringer i togtilbudet. Modellen kan også brukes for å synliggjøre kapasitets- og trengselsproblematikk knyttet til ulike ruteplaner. Det er også et mål at modellen skal være enkel og rask å bruke. Jernbanedirektoratet har nå ferdigstilt versjon 3.2 av Trenklin-modellen og vi henviser til omtalen av modellen for nærmere beskrivelse av bruksområder og begrensninger.

Lenke: Dokumentasjonsrapport - Trenklin 3Modellen for å beregne effekt av ulike tiltak, Trenklin, er nå revidert og forbedret. (Foto: Njål Svingheim)