Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP)

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.

Fra januar 2019 er arbeidet med NTP 2022-2033 organisert på en ny måte. NTP 2022 - 2033 ble behandlet i Stortinget i juni 2021.

Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Jernbanedirektoratet vil under sitt arbeid med grunnlaget for NTP 2022 - 2033 samle rapporter og utredninger for sin del av dette arbeidet som vedlegg på disse sidene.

19.mars 2021 ble Nasjonal transportplan (NTP) 2022 - 2033 lagt fram av regjeringen Solberg.
Lenke: Les stortingsmeldingen her.

14. - 15. juni 2021 ble meldingen om NTP 2022 - 2033 behandlet i Stortinget.

I forbindelse med stortingsbehandlingen ble det fattet ni vedtak. Selve meldingen om NTP ble "vedlagt protokollen". Saken er ferdig behandlet.
Lenke: Les Stortingets behandling og vedtakene her