Buskerudbysamarbeidet

I 2009 ble kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg enige om å inngå et forpliktende og langsiktig samarbeid med Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket, for å løse areal-, transport- og miljøutfordringer i byområdet.

Fra Drammen stasjon. (Foto: Njål Svingheim)

Samarbeidet dekker byområdet fra Lier til Kongsberg, som har ca. 150 000 innbyggere og er en del av Norges største vekstregioner, med en ventet vekst i antall innbyggere på 43 % i perioden 2014-2040.

Som del av bysamarbeidet er det utarbeidet en felles regional areal- og transportplan, der det legges til grunn en flerkjernet bystruktur med fortetting rundt jernbanens knutepunkter. Jernbanen går som en hovedakse gjennom bybeltet, og er ryggraden i Buskerudbysamarbeidets visjon om et helhetlig transportsystem og en bærekraftig regionforstørring.
I Buskerudbyen utgjør kollektivreiser ikke mer enn 8-9 % av transportarbeidet, hvorav bussen tar 52 %, mens toget tar 42 %. Ser man befolknings- og næringsvekst i sammenheng med dagens markedsandel, ser man at toget har et stort markedspotensial på strekningen. Dersom den regionale areal- og transportplanen følges opp i henhold til hensikten, vil jernbanens rolle styrkes i transportsystemet. En slik utvikling vil være avgjørende for at Buskerudbyen er med på å nå nasjonale mål om nullvekst i personbiltrafikken.
Sørlandsbanen mellom Drammen og Kongsberg betjenes med ett regiontog i timen i grunnrute, med en ekstra avgang i rushtime og -retning. I tillegg betjenes strekningen av fjerntog ca. annenhver time med stopp i Kongsberg og Drammen. Mellom Drammen og Lier er frekvensen på regiontogene hyppigere.
I arbeidet med å utvikle togtilbudet på Sørlandsbanen mellom Drammen og Kongsberg er jernbanesatsingen anbefalt utført i to trinn, der trinn en legger til rette for halvtimesfrekvens Drammen - Hokksund, mens trinn to innebærer en bedring av togtilbudet til Kongsberg. Planarbeidet for infrastrukturtiltak mellom Drammen og Hokksund er igangsatt, og løsninger for å bedre togtilbudet mellom Kongsberg og Hokksund ble utredet av Jernbaneverket i 2016.
Mer informasjon om Buskerudbyen er tilgjengelig på samarbeidets nettside:
www.buskerudbyen.no/