Bystrategi Grenland

Bystrategi Grenland er et forpliktende areal- og transportsamarbeid mellom Telemark fylkeskommune, kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble, samt Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, som ble etablert i 2008.

Porsgrunn stasjon. (Foto: Njål Svingheim)
Porsgrunn stasjon. (Foto: Njål Svingheim) 

Samarbeidet ledes av en politisk styringsgruppe der Jernbanedirektoratet er et medlem, og koordineres av Telemark fylkeskommune.

Som et resultat av det formaliserte samarbeidet i Bystrategi Grenland, er Bypakke Grenland etablert. Bypakke Grenland er navnet på en tiltakspakke som består av ulike samferdselstiltak som skal bidra til å nå de nasjonale klimamålene, og gjøre Grenland til en attraktiv og konkurransedyktig region. Tiltakene i bypakke Grenland skal blant annet finansieres med bompenger. Bypakke Grenland styres innenfor Bystrategi Grenland. Bamble kommune er ikke med i bypakka, men er part i ATP-samarbeidet i Grenland.

Stortinget har behandlet proposisjon for Bypakke Grenland fase 1 (Prop. 134 S (2014-15), basert på Konseptvalgutredning (KVU) Grenland som ble behandlet i Regjeringen i 2012, og bompengeinnkrevingen ble påbegynt i oktober 2016. For å gå videre med fase 2 og 3 av Bypakke Grenland, stilte Regjeringen krav om ny KVU. Dette kravet er nå endret til krav om supplerende byutredning, før det kan forhandles om en bymiljøavtale som skal erstatte dagens belønningsordning. Byutredningen skal ledes av Statens Vegvesen.
I 2013 signerte Samferdselsdepartementet, Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan en avtale om belønningsmidler for perioden 2013-16. Bamble kommune har valgt å ikke være en del av avtalen. Den såkalte belønningsordningen er en tilskuddsordning for iverksettelse av samferdselstiltak for å oppnå mål om at biltrafikken ikke skal øke i avtaleperioden.
Bystrategi Grenland har søkt om forlengelse av den 4-årige belønningsordningen i påvente av bymiljøavtalen, der forhandlingene om denne sannsynligvis vil påbegynnes etter Stortingets behandling av NTP 2018 – 29.

Mer informasjon om Bystrategi Grenland  

Informasjon om Bypakke Grenland