Vestkorridoren: Dobbeltsporet mer lønnsomt enn beregnet

Det nye dobbeltsporet Lysaker – Sandvika og Lysaker stasjon har nå vært i drift i vel ti år. En evaluering av prosjektenes lønnsomhet og nytte for samfunnet viser at utbyggingen i Vestkorridoren kommer godt ut, -og bedre enn beregnet på forhånd.

-Likevel er ikke infrastrukturinvesteringer alene tilstrekkelig for å realisere nytten for samfunnet, sier seksjonsleder Jon-Kristian Ryan Hovland på samfunnsøkonomi og transportanalyse. -Evalueringens første læringspunkt peker på at også togtilbudet må utvikles for å realisere samfunnsnytten. -Det viser at vi i Jernbanedirektoratet er på rett spor med effektpakketilnærmingen innenfor jernbanesektoren der vi fokuserer på å se sammenhengen mellom infrastrukturutvikling og utviklingen av togtilbudet. -Selv om det kanskje er å slå inn åpne dører, er det fint at rapporten påpeker viktigheten av dette, og at dette gjelder både evalueringene i tidligfase og i etter-evalueringer, sier han.

Jon-Kristian Ryan Hovland (Foto: Øystein Grue)

Vestkorridoren
Lysaker stasjon ble bygget ut til en moderne kollektivterminal med universell utforming, fire spor til plattform og enkel overgang mellom buss og tog. Utbyggingen la samtidig til rette for det nye dobbeltsporet Lysaker - Sandvika  som økte kapasiteten i Vestkorridoren kraftig. Lysaker stasjon åpnet i 2009, dobbeltsporet Lysaker – Sandvika i 2011. Dermed ble det også fire spor helt ut til Asker, siden første etappe i vestkorridoren var Sandvika – Asker som åpnet i 2005.

Evalueringen av prosjektene viser at jernbaneutbyggingen får høy score på både samfunnsøkonomi, levedyktighet og måloppnåelse. -Prosjektene har høy relevans for de behovene de var ment å tilfredsstille, heter det i rapporten. Tiltakene har bidratt til målene om at flere skal velge kollektivtrafikk framfor privatbil, og har bidratt til å endre konkurranseflaten mellom bil og tog mer enn hva man antok da beslutningen om å bygge ut strekningen ble fattet.

Det er gjennom Concept-programmet at evalueringene av utbyggingen av Lysaker stasjon og nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika nå har vært under lupen. Concept-programmet er Finansdepartementets forskningssatsing for å bidra til fornuftige valg av prosjekter og økt nytte av offentlige investeringer. Det er Vista analyse som har gjennomført evalueringen på oppdrag fra Concept-programmet.

Lenke:

-Evalueringsrapport -etterevaluering Lysaker stasjon og Lysaker - Sandvika