Jernbanedirektoratets strategi for forskning og utvikling (FoU)

Strategien setter retning for jernbanesektorens FoU-innsats og legger rammene for hvordan Jernbanedirektoratet jobber strategisk for å sikre koordinert bruk av forskningsressurser.