Nasjonal transportplan (NTP)

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan er regjeringens plan for hvordan man skal utvikle transportsystemet i den 12-årsperioden planen gjelder for. Det er transportvirksomhetene som utarbeider det faglige grunnlaget til planen, og som foreslår prioritering av de økonomiske midlene innenfor rammer gitt av Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Transportpolitiske mål.JPG
Illustrasjon, transportpolitiske mål.

Jernbanedirektoratet vil under sitt arbeid med grunnlaget for NTP 2025-2036 samle rapporter og utredninger for sin del av dette arbeidet som vedlegg på disse sidene. 

Det er Meld. St. 20 (2020-2021). Nasjonal transportplan 2022-2033 som er den gjeldende planen. Den kan leses her: Meld. St. 20 (2020–2021) - regjeringen.no  

Vanligvis rullerer disse planene hvert fjerde år, men denne gangen er arbeidet fremskyndet med ett år, slik at neste plan vil gjelde for 2025-2036. NTP 2025-2036 vil bli lagt frem av regjeringen våren 2024, deretter skal den behandles av stortinget. 

Transportvirksomhetene: Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og Nye Veier AS har fått to hovedoppdrag for utarbeiding av det faglige grunnlaget: 

  1. NTP 2025–2036: Utredningsoppdrag til Nasjonal transportplan 2025–2036 - regjeringen.no 

Utredningsoppdraget inneholder en rekke deloppgaver, som alle går ut på å beskrive forskjellige deler av utfordringer og behov for utvikling av transportsystemet i planperioden. En stor del av oppgavene skal svares ut i fellesskap fra transportvirksomhetene.  

Hovedfristen for å svare ut utredningsoppdraget er 22. januar 2023. 

 

  1. NTP 2025-2036: Prioriteringsoppdrag - regjeringen.no

Prioriteringsoppdraget inneholder føringer og rammer for forslag til prioritering av innsatsen, inkludert konkrete forslag til investeringer for første seksårsperiode av planen. Transportvirksomhetene leverer forslag til prioriteringer individuelt. Jernbanedirektoratet og Bane NOR samarbeider om forslag til prioriteringer for jernbanesektoren. I tillegg gir departementene en felles oppdrag innenfor særskilte tema, som skal svares ut i fellesskap. 

Hovedfristen for å svare ut prioriteringsoppdraget er 31. mars 2023. En oppdatering av tallgrunnlaget for prioriteringene skal leveres 3. oktober 2023. 

 

Gjennom supplerende tildelingsbrev nummer 4 for 2022, har Samferdselsdepartementet bestilt en helhetlig strategi for utvikling av togtilbudet samt fire utredninger av konkret tilbudsutvikling fra Jernbanedirektoratet. Dette utgjør Jernbanedirektoratets faglige grunnlag til prioriteringsoppdraget. Disse leveransene har frist samtidig med prioriteringsoppdraget, 31. mars 2023.