Langsiktig jernbanestrategi

Den langsiktige jernbanestrategien viser hvilke transporttjenester jernbanen skal levere på lang sikt, basert på markedsbehov og samfunnsutviklingen det skal legges til rette for.

Illustrasjonsfoto, vendeanlegg. (Foto: Njål Svingheim)

Illustrasjonsfoto, vendeanlegg. (Foto: Njål Svingheim)

Strategien du finner her er levert sammen med transportetatene og Avinors plangrunnlag for NTP 2018-2029.
Jernbaneinfrastruktur varer lenge, og en langsiktig strategi sikrer at infrastruktur som planlegges i dag utformes i tråd med forventet langsiktig behov. Den langsiktige strategien viser veien fram mot målbildet for jernbanen for 2050. Målbildet tar utgangspunkt i jernbanesektorens perspektivanalyse, Jernbanen mot 2050.

Målbildet konkretiserer hvilke egenskaper togtilbudet bør ha for at jernbanen skal være attraktivt og relevant, og fylle sin rolle i samspill med annen kollektivtransport og som del av transportnettverket for gods. Når jernbanen fyller sin rolle i transportsystemet vil den bidra til lavere klimagassutslipp og færre ulykker i transportsystemet, samt fremme verdiskapning gjennom økt mobilitet.

Strategien beskriver hovedsakelig utviklingen i eksisterende jernbanemarkeder og tilbudsforbedringer som har vært utredet eller er under utredning.