Utgreiingar

Jernbanedirektoratet arbeider kontinuerleg med å greie ut den vidare utviklinga av jernbanen. Utgreiingane har fokus på å finne gode løysingar på transportbehovet i ein geografisk marknad. Jernbanedirektoratet startar ofte utgreiingane med å sjå på kva som er behovet i samfunnet for transport i det aktuelle området. Deretter kartlegg vi moglege løysingar, og vurderer desse opp mot kvarandre.

(Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim)

Dei viktigaste typane utgreiingar som Jernbanedirektoratet gjennomfører er konseptvalutgreiingar (KVU-ar) og utgreiing av nye rutemodellar. KVU-ane har ofte ei brei tilnærming. Dette fordi dei skal vurdere om det er andre transportmiddel, jernbane i samarbeid med andre transportmiddel, eller berre jernbane som er den beste løysinga. Utgreiing av nye rutemodellar har ei meir detaljert tilnærming til utvikling av tilbodet på jernbanen, og er viktige for å sikre at alt som skal til for å levere det nye tilbodet heng godt saman.

På desse sidene kan du finne informasjon om utgreiingar som Jernbanedirektoratet jobbar med for tida, eller som er ferdige i nyare tid. Her vil du òg finne informasjon om kor langt i prosessen utgreiingane har komme. For utgreiingar som er ferdige, vil du òg finne informasjon om kvalitetssikring av utgreiinga (KS1), og kva avgjerd som er fatta på bakgrunn av utgreiinga.

Se også: Liste over alle publikasjoner fra Jernbanedirektoratet