Dobbeltspor Sandnes – Nærbø, silingsfase

En kraftig vekst i folketallet vil skape store utfordringer i byområdene i framtiden. Stortinget har vedtatt en målsetning om at all vekst i persontrafikken i byene skal tas gjennom økt gåing, sykling eller kollektivtransport. Dette er bakgrunnen for at det blir behov for mer kapasitet i kollektivtrafikken og dobbeltspor på Jærbanen

Tog krysser på Bryne stasjon. (Foto: Njål Svingheim)
Jærbanen strekker seg ca. 74 km fra Egersund i sør til Stavanger i nord med til sammen 19 stasjoner og holdeplasser. I november 2009 ble dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes ferdigstilt, noe som resulterte i en stor økning i antall reisende. Det forventes en betydelig vekst i befolkning og arbeidsplasser på Nord-Jæren. Fram mot 2040 kan denne veskten bli på opp mot 50% og trolig vil den komme tidligere enn dette. Antall arbeidsplasser forventes å øke med 60 % i samme periode. Dette innebærer økt transportbehov, og denne veksten er det ønskelig at skal foregå med kollektivtransport, gange og sykkel.

I januar 2014 ba derfor Samferdselsdepartementet Jernbaneverket om å starte planleggingen av dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. I forbindelse med planleggingen av dobbeltsporet har ulike korridoralternativer for Jærbanen mellom Sandnes og Nærbø vært vurdert og drøftet. Dette er gjort for å skille mellom ulike trasealternativer og vurdere konfliktpotensialet mellom disse.
Jernbaneverket anbefaler å videre med "korridor 1 og korridor 2" i planleggingen av dobbeltspor på Strekningen Sandnes - Nærbø, se vedlagte silingsrapport.

I silingsprosessen er det gjennomført flere arbeidsmøter med berørte fagorgan. Fagorganene i denne sammenhengen er Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen i tillegg til Sandnes, Klepp, Time og Hå kommune.