Høring om Ålgårdbanens framtid

Figgjo tidligere stoppested på Ålgårdbanen. (Foto: Njål Svingheim)
Figgjo tidligere stoppested på Ålgårdbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Spørsmålet om Ålgårdbanen fortsatt skal være en del av det nasjonale jernbanenettet er nå på høring. Jernbanedirektoratet har fått Norconsult til å utarbeide en fagrapport som vurderer konsekvensene av en mulig gjenåpning av banestrekningen.

- Bakgrunnen for Jernbanedirektoratets utredning av sidebanens videre framtid, er Bane NORs anbefaling fra 2019 om å ta Ålgårdbanen ut av det nasjonale jernbanenettet, forklarer Morten Sageidet i Regional samhandling sør/vest. Det betyr at Jernbanedirektoratet gjennom dette prosjektet skal ta stilling til om det er grunnlag for framtidig persontrafikk på Ålgårdbanen.

Ålgårdbanen er en sidebane til Jærbanen fra Sandnes til Ålgård, der det ikke har vært persontrafikk siden 1955. I fagrapporten er reisetiden med tog for strekningen Ålgård – Ganddal beregnet til 12 minutter, og Ålgård – Stavanger til 33 minutter. Det er lagt til grunn tre togstopp for strekningen; Figgjo, Kongeparken og Ålgård. Det er arbeidet fram sju tilbudskonsepter for banen, og disse er tilpasset den planlagte utviklingen av Jærbanen. -For alle tilbudskonseptene er det gjort beregninger av investeringskostnader, kapasitet, markedsgrunnlag og samfunnsøkonomiske analyser, sier Sageidet.

Den samfunnsøkonomiske analysen presentert i fagrapporten viser at alle sju tilbudskonseptene vil ha en vesentlig negativ nytteverdi for samfunnet. Anslåtte investeringskostnader vil for tilbudskonseptene ligge mellom 1,66 og 2,14 milliarder kr.

Vedlegg:

Høringsbrev om Ålgårdbanen

Rapport om Ålgårdbanen

Selve traseeen for Ålgårdbanen er i stor grad intakt, men det må store investeringer til om banen igjen skal få togtrafikk. (Foto: Njål Svingheim) 

Kommentarer