Kostnadsestimering i andre europeiske land

Jernbanesektoren i Norge har opplevd flere kostnadsoverskridelser, men dette er tilfelle også i andre europeiske land. Jernbanedirektoratet ønsket å få en innsikt i prosessene rundt kostnadsestimering hos sine europeiske samarbeidspartnere, og fikk utarbeidet rapporten «Kostnadsestimering av jernbaneprosjekter i andre europeiske land».

I tillegg til innsikten dette gir Jernbanedirektoratet er rapporten også tenkt som en oppstart av et europeisk samarbeid knyttet til kostnadestimering i helt tidlig fase. 

Tilfeldig utvalg av land
Rapporten ble utarbeidet basert på informasjon fra de landene som var villige til å dele informasjonen som var etterspurt, så utvalget av land er tilfeldig. Noen av landene er analysert dypere enn andre, men alle de omtalte landene gir en god innsikt i estimeringsmetodikken. 

Hvis det er spørsmål knyttet til rapporten, ta kontakt med seniorrådgiver Bente Bukholm på bente.bukholm@jernbanedirektoratet.no  

Vedlegg:
Rapport: Kostnadsestimering av jernbaneprosjekter i andre europeiske land