Jernbanedirektoratet har utredet fremtidig togkommunikasjonssystem, FRMCS

Dagens togkommunikasjonssystem GSM-R ventes å ha en levetid til 2033-35. Utviklingen av et nytt felles europeisk togradiosystem, FRMCS, pågår. Jernbanedirektoratet anbefaler å starte arbeidet med å erstatte dagens system med FRMCS-standarden.

Mast for dagens togradiosystem, GSM-R ved Finse. (Foto: Øystein Grue)

Togkommunikasjonssystemet (togradiosystemet) er en kritisk tjeneste for togframføring og sikrer kommunikasjon mellom fører av toget, trafikkstyrer og personell i sporet. Dagens løsning er basert på GSM-R, nærmer seg slutten av levetiden. 

Kommunikasjonsbehov til og fra tog kan deles i tre formål:  

  1. Virksomhetskritisk kommunikasjonsbehov (togkommunikasjon)
  2. Kommunikasjonsbehov for overvåkning, drift og vedlikehold av tog og infrastruktur​
  3. Kommunikasjonsbehovet til de reisende

Utredningen omfatter primært togkommunikasjonsfunksjonen. Dagens togkommunikasjonstjeneste GSM-R er basert på 2G-teknologi. Systemstøtten for 2G vil opphøre tidlig på 2030-tallet. På oppdrag fra EU/ ERA utvikler UIC neste generasjons togkommunikasjonssystem, FRMCS for Europa. FRMCS vil være basert på standardiserte 5G-løsninger. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å benytte FRMCS-standarden når den kommer. Standarden er under utvikling og vil utvikles frem til ca. 2026.  

FRMCS som togkommunikasjonssystem vil avløse GSM-R som bærer for togfremføringsrelatert kommunikasjon mellom trafikkstyringssentral og operative enheter langs sporet. Etablering av FRMCS kan også legge til rette for andre kommunikasjonsbehov mellom tog og omverdenen. 

Det prosjektutløsende behovet er formulert som:

Det er behov for å erstatte dagens kommunikasjons-system for jernbane, GSM-R, med FRMCS for å kunne opprettholde dagens person- og godstransport.

KVU FRMCS ble oversendt Samferdselsdepartementet 18.09.23. Oversendelsen er unntatt offentlighet etter offentlighetslovens §5 utsatt innsyn. Dette skyldes mulig innvirkning på fremdrift og innretning på effektpakken «bedre nettdekning for de reisende» i Meld. St. 20 191 (2020-21) NTP 2022–2033 (kap 11.2.2.2), hvor det er beskrevet en kostnadsdeling mellom staten og mobilnettoperatørene for investeringene. Bane NOR arbeider for tiden med forprosjekt for denne effektpakken.

På denne bakgrunn er det tilrettelagt en spesiell høringsversjon av KVU-rapporten som er vurdert til ikke å påvirke drøftinger av kostnadsdeling mellom staten og mobilnettoperatørene om utbygging av bedre nettdekning for de reisende. Høringsversjonen inneholder gjennomførte vurderinger og analyser, men konkrete tall og anbefalinger er skjult.

Det ble i alt vurdert seks alternativer for innføring av nytt togradiosystem, FRMCS i Norge.

Vedlegg: KVU FRMCS - høringsversjon

Utredningen er ute på høring fram til 12. november 2023