Jernbanedirektoratet arrangerer "KVU-verksted" i Oslo 8/9

8.september arrangerer Jernbanedirektoratet arbeidsverksted for KVU for reduserte utslipp av klimagasser på jernbane, "KVU Green". På verkstedet skal det tas opp hvilke behov og hvilke muligheter vi har for å redusere utslippene fra jernbanedriften.

Invitasjon til arbeidsverksted: Behov og muligheter tilknyttet reduserte klimagassutslipp på jernbane med ny energibærer

Etter oppdraget fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet har igangsatt arbeid med en konseptvalgutredning (KVU) som grunnlag for å velge hvilket driftskonsept som kan erstatte dagens dieseldrift. Utredningen skal belyse utslipp som teller på det norske utslippsregnskapet. Det skal utarbeides konsepter med ulike former for lading og batteribruk, hydrogen osv. Anbefalt konsept kan bestå i ulike løsninger for gods, persontog, arbeidsmaskiner og skiftelokomotiver.

Jernbanedirektoratet har engasjert konsulentselskapet WSP til å gjennomføre KVU-en. I forbindelse med behovsanalysen og mulighetsstudien inviterer vi til et arbeidsverksted for å få innspill til hvilke behov og muligheter de ulike berørte aktørene i sektoren ser med henblikk på en ny energibærer.

Jernbanedirektoratet inviterer med dette statlige etater, fylkeskommuner og andre relevante offentlige og private aktører til å stille med en deltaker.

Tid/Sted: 8. September 2022 kl. 08:30-15:30 | Hotel Clarion The Hub, Oslo. 

Vedlegg: Program for dagen.