KVU Green: -Ser på åtte konsepter for reduserte utslipp

I utredningsarbeidet for lavere utslipp fra jernbanesektoren jobbes det nå med å ta for seg de mest aktuelle løsningene. Etter en omfattende silingsprosess står man nå igjen med åtte konsepter.

Prosjektledelse: Fv Dag Arsland fra Jernbanedirektoratet, Ludvig Hambro rfra konsulenten WSP, Stephen Oommen, Jernbanedirektoratet og Thomas Odiin fra WSP. (Foto: Njål Svingheim)

Jernbanen og jernbanedriften står for utslipp av over 90.000 tonn Co2 ekv i året. Selv om jernbanen er en miljøvennlig transportform har sektoren likevel utslipp som fra både vanlig togtrafikk på de såkalte dieselstrekningene, det vil si Nordlandsbanen, Rørosbanen, Solørbanen og Raumabanen. Utslippene fra person- og godstog ligger på rundt 50 000 tonn Co2 i året, mens drift og vedlikehold står for vel 20 000 tonn og anleggsvirksomheten for vel 23 000 tonn Co2.

Konseptvalgutredningen for reduserte utslipp av klimagasser på jernbane skal komme med anbefalte løsninger for å få ned utslippene. -Vi ser at andre transportformer etter hvert kommer til å redusere jernbanens miljøfortrinn, det vil si at de blir mer miljøvennlige, -derfor er det viktig at vi også jobbe aktivt med dette, sier prosjektleder for utredningen, Stephen Oommen. -Det er også ambisiøse mål for hele transportsektoren, og jernbanen må også bidra her, legger assisterende prosjektleder Dag Aarsland til.

Nylig var det KVU-verksted i Oslo med deltakelse fra jernbaneaktørene, fra forskningsmiljøer, togselskaper, togprodusenter og offentlige instanser. Alle er enige om at noe må gjøres, men det er naturlig ulike oppfatninger om hva som vil være best. Det finnes allerede løsninger for eksempelvis batteridrift, hydrogendrift og biodieseldrift.

Åtte konsepter
De åtte konseptene, eller mulige løsningene, for å redusere utslippene som etter silingsprosessen er med videre i arbeidet er disse:

  • 1a ikke-fossil diesel
  • 1b ikke-fossil diesel med del-elektrifisering
  • 2a hydrogen-drift
  • 2b hydrogendrift med del-elektrifisering
  • 3a batteridrift
  • 3b batteridrift med del-elektrifisering
  • 4a Elektrifisering med kontaktledning
  • 4b elektrifisering med batteridrift i tunneler og på steder der kontaktledning er ekstra kostbart

-Som vi ser så er det egentlig fire ulike hovedretninger vi kan se for oss, men med varianter av batteridrift, sier Oommen. Det er viktig å understreke at vi ikke låser oss til løsninger nå, men at vi er åpne for ulike kombinasjoner av disse. Ikke minst skjer det mye på teknologifronten hele tiden, så dette er veldig spennende, sier han.

KVU Green skal levere sin anbefaling høsten 2023.

Vedlegg: Foilsett fra KVU Verksted med konseptene