Gode innspill og nyttig dialog

Jernbanedirektoratet mottok gode innspill da det første møtet i dialogforum for KVU Kongsvingerbanen nylig ble gjennomført.

Torsdag 7. februar gjennomførte KVU Kongsvingerbanen det første møtet i Dialogforum. Dette er berørte interessenter som får uttale seg og kommentere prosjektets arbeid. Gruppa består av representanter fra øverste ledelse politisk/administrativt i berørte kommuner og fylkeskommuner, regionale statlige organer, representanter for interesseorganisasjoner og næringsliv. Forumet skal sikre dialog og medvirkning i utredningsarbeidet, sikre økt kvalitet på beslutningsgrunnlaget og bidra til en felles forståelse av utfordringer og muligheter.

På møtet deltok representanter fra fylkeskommunene, kommunene, statlige regionale etater og næringslivet. Det ble orientert om status for prosjektet og innspillene fra verkstedet som ble arrangert 9. og 10. januar ble oppsummert. Innspillene fra verkstedet til situasjonsbeskrivelsen, behov, mål og konsepter vil bli bearbeidet videre i arbeidet med konseptvalgutredningen.

Øyvind Dalen fra Asplan Viak orienterte om arbeidet med situasjonsbeskrivelsen og behovsanalysen. Situasjonsbeskrivelsen skal dokumentere dagens situasjon og utviklingen fremover i kommunene langs Kongsvingerbanen. Behovsanalysen skal avklare lokale, regionale, nasjonale og internasjonale behov knyttet til Kongsvingerbanen. Innspill på møtet var at alle de fire nivåene av behov må vurderes i konseptvalgutredningen. 

 

Figur: Oversikt over befolkningstettheten i byene og tettstedene langs Konsvingerbanen. Kart utarbeidet av Asplan Viak.

Innspill i Dialogforum var viktigheten av å se behovene og mulighetene på norsk side av grensen i sammenheng med behovene og planene på svensk side. Gods til Nord-Norge fraktes over Kongsvingerbanen via Sverige til Narvik. Det er en viktig funksjon som må sikres i det videre arbeidet med konseptvalgutredningen.

Bjørn Egede-Nissen fra Jernbanedirektoratet redegjorde for arbeidet med samfunnsmål. Forslag til samfunnsmål skal oversendes Samferdselsdepartementet innen fredag 15. februar. Det er Samferdselsdepartementet som fastsetter det endelige samfunnsmålet for konseptvalgutredningen. I tillegg til Dialogforum har det også vært arrangert et møte med Akershus, Hedmark og Østfold fylkeskommuner om samfunnsmålet.

Kommentarer fra Dialogforum til forslaget til samfunnsmål var at det er viktig at både person- og godstrafikken omtales i samfunnsmålet, og at det grenseoverskridende perspektivet må tas med. Det ble også kommentert at samfunnsmålet bør omfatte både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale behov.

Vedlegg: Møtereferat dialogforum

Neste møte i Dialogforum er foreslått til 15. mai. Jernbanedirektoratet innkaller til møtet.