KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet ble det i 2014 satt i gang arbeid med konseptvalgutredning (KVU) for logistikknutepunkt i Bergensregionen.

Godsterminalen på Nygårdstangen rett ved Bergen stasjon. (Foto: Njål Svingheim)

Godsterminalen på Nygårdstangen rett ved Bergen stasjon. (Foto: Njål Svingheim) 

Et av de sentrale formålene med arbeidet var å finne en langsiktig arealmessig avklaring for håndteringen av gods i Bergensregionen. KVUen omhandler dermed ikke bare terminalkonsepter for jernbanegods, men ser også dette i sammenheng med terminaler for sjøbasert og bilbasert gods.
KVUen ble overlevert til Samferdselsdepartementet i desember 2015, og lå ute til offentlig høring frem til juni 2016.
På denne siden finner du alle relevante dokumenter i saken.