Mulighetsstudie for Heggstadmoen og endelig anbefaling av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet fått utarbeidet en mulighetsstudie for Heggstadmoen og levert en endelig anbefaling om lokalisering og utforming av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.

Mulighetsstudie Heggstadmoen

En del tema og konsekvenser var ikke beskrevet i den forenklede utredningen, se link til «Tilleggsutredning Torgård». Disse forholdene er vektlagt i den foreliggende mulighetsstudien. Det er forhold som jernbanetekniske løsninger, støy og trafikale forhold, samt en kvalitetssikring av kostnadene på KS1-nivå.

Mulighetsstudien for Heggstadmoen som nå er utført av Bane NOR viser en forventet kostnad på 2 344 mill. kroner for alternativ 1. For alternativ 2 er forventet kostnad beregnet til 2 450 mill. kroner, begge alternativer i 2019-kroner.

Jernbanedirektoratets endelige anbefaling 
Jernbanedirektoratet anbefaler at videre planlegging tar utgangspunkt i en samlet godsterminal på Heggstadmoen. En utvidelse av terminalen på Heggstadmoen kommer bedre ut når det gjelder investeringskostnader og samfunnsøkonomisk analyse. En utvidelse på Heggstadmoen vil kunne være en videreutvikling av dagens infrastruktur og være et mindre tiltak enn en ny terminal på Torgård. På flere måter oppfyller dette kravene som er omtalt i grunnlaget for arbeidet med NTP 2022-2033 fra Samferdselsdepartementet.

Jernbanedirektoratets endelige anbefaling ble sendt ut på høring med  høringsfrist 15. februar 2021.

Høringsuttalelsene ligger vedlagt til høyre på denne siden.

Eventuelle spørsmål kan rettes til  
Tor Johan Nicolaisen, e-post tor.nicolaisen@jernbanedirektoratet.no og
Madeleine Kristensen, e-post madeleine.kristensen@jernbanedirektoratet.no

Vedlegg: