Tilråding for ny godsterminal i Trondheimsregionen

Jernbaneverket leverte, 14.januar 2015, sin utredning med tilråding for lokalisering av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen til Samferdselsdepartementet.

Jernbaneverket tilrår at det planlegges videre for en lokalisering på Torgård. Dette baseres på sterkere måloppfyllelse gjennom nærhet til både et etablert og framtidig næringsliv for transportskapende virksomheter. Dette antas å gi betydelige synergieffekter for alle typer distribusjon og øker sannsynligheten for mer gods på bane. Torgård har høyere fleksibilitet og kan bygges ut trinnvis.

De samme fordelene kan etter Jernbaneverkets vurdering ikke oppnås med en lokalisering på Søberg som var det andre av de to alternativene.

Jernbaneverket anbefaler at det arbeides videre både med logistikk i selve godsterminalen, kostnadene ved utbyggingstrinnene og nytte for en trinnvis utvikling. Det etablerte samarbeidet med aktørene i bransjen må fortsette, og dette vil være særlig viktig for trinnvis utbygging.