Jernbanedirektoratet arrangerer «KVU-verksted» i Tromsø

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet startet arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen. 21.juni arrangeres det «KVU-verksted» i Tromsø med til sammen nærmere 60 deltakere fra kommuner, fylkeskommuner, næringslivet og andre interessenter.

21.juni 2022 arrangerer Jernbanedirektoratet "KVU-verksted" for Nord-Norgebanen i Tromsø (Foto: Njål Svingheim)

I et slikt arbeid er det av stor viktighet å få innspill og synspunkter fra parter og distrikter som kan bli berørt av tiltaket. Jernbanedirektoratet har derfor invitert derfor til KVU-verksted i Tromsø. På «verkstedet» blir det faglige innlegg fra ulike instanser og gruppearbeider som skal bidra til gode innspill i utredningsarbeidet.

Utredningen skal vurdere ulike løsninger for jernbane på strekningen mellom Fauske og Tromsø, med mulig sidelinje til Harstad. Utredningen skal ta for seg hvordan en ny jernbane mellom Fauske og Tromsø kan bidra til å løse transportutfordringene i regionen. Effekten av ulike traseer, av ulike jernbanekonsepter og en eventuell trinnvis utbygging skal også belyses. I tillegg skal sammenhengen med tilstøtende banestrekninger vurderes. Arbeidet vil også omfatte en grundig gjennomgang av konsekvenser for reindriftsnæringen, samiske interesser og klima og miljø, for uten samfunnsøkonomi og kostnadsanslag for en slik jernbaneutbygging.

Resultatene av arbeidet vil komme i Jernbanedirektoratets utredningsrapport sommeren 2023.

KVU-verkstedet finner sted på Scandic Grand Hotell i Tromsø tirsdag 21.juni klokken 08.30. Det er mulig for media å delta på starten av «KVU-verkstedet» og fram til den første pausen, ca klokken 10.

For mer informasjon om utredningen:
KVU Nord-Norgebanen (jernbanedirektoratet.no)

 

Eventuelle spørsmål bes sendt på e-post til:
Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet,
njal.svingheim [at]jernbanedirektoratet.no