Rapport fra «KVU-verksted» i Tromsø

Jernbanedirektoratet arrangerte 21.juni 2022 KVU-verksted i samband med konseptvalgutredningen av Nord-Norgebanen. På verkstedet deltok folk fra næringsliv, interesseorganisasjoner, transportetatene, Sametinget, Forsvaret, kommuner og fylkeskommuner.

I utredningsarbeid er det av stor viktighet å få innspill og synspunkter fra parter og distrikter som kan bli berørt av tiltaket.

KVU Nord-Norgebanen skal finne den mest aktuelle jernbaneløsningen for Nord-Norge.

Verkstedet er en del av medvirkningsprosessen, og avholdes tidlig i prosessen for å få innspill om behov, mål og rammebetingelser. Oppsummeringen fra verkstedet er utarbeidet av Multiconsult AS som er rådgiver for KVU-arbeidet.

Vedlegg:

Rapport fra verkststedet i Tromsø 21.juni 2022 (PDF-vedlegg)

Fra KVU-verkstedet for Nord-Norgebanen i Tromsø 22.juni 2022. (Foto: njål Svingheim)