Viktige innspill på KVU-verksted i Tromsø

Det var stor interesse og det kom fram mange gode og viktige innspill da Jernbanedirektoratet nylig arrangerte «KVU-verksted» for Nord-Norgebanen i Tromsø. Nå samles innspillene som en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for utredningen.

Stort engasjement og mange gode innspill kom fram under gruppearbeidene på KVU-verkstedet i Tromsø. (Foto: Njål Svingheim)

Det var en bredt sammensatt forsamling med folk fra næringsliv, interesseorganisasjoner, transportetatene, Sametinget, kommuner og fylkeskommuner som deltok på KVU-verkstedet i Tromsø. -Hensikten med slike «verksteder» er både at Jernbanedirektoratet når ut og møter berørte parter og interesserte der vi kan fortelle om hvordan utredningsarbeidet gjennomføres, og ikke minst få innspill til arbeidet vårt, sier prosjektleder for utredningen, Madeleine Kristensen. -det føler jeg at vi fikk til i Tromsø, vi fikk mange gode og viktige innspill som vi nå tar med oss videre, sier hun.

Utgangspunkt i dagens baner i nord
Temaene som la grunnlaget for diskusjoner og gruppearbeider i Tromsø tok utgangspunkt i dagens jernbaner i Nord-Norge, Ofotbanen og Nordlandsbanen. Det ble gitt situasjonsbeskrivelser fra både Bane NOR og gods- og persontrafikkselskaper, så er spørsmålet hvordan disse strekningene kan videreutvikles og hvilken rolle de kan fylle i transportsystemet i framtida.

Nye baner
En Nord-Norgebane må knyttes til eksisterende strekninger, så er spørsmålet hvilken betydning og hvilken rolle en Nord-Norgebane kan fylle? Hvilke nye banekonsepter (strekninger og togtilbud) kan vi se for oss i Nord-Norge? -Dette er jo helt sentrale spørsmål i utredningsarbeidet og her fikk vi stort engasjement blant de 60 deltakerne på verkstedet og mange viktige innspill, sier prosjektlederen.

Konsekvenser
En utbygging av nye jernbanestrekninger i Nord-Norge vil også føre til store inngrep og få store konsekvenser. Ikke minst gjelder dette opp mot reindriftsnæringa, natur og friluftsliv og kulturminner. -Hvordan vi skal møte disse utfordringene i utredningsarbeidet var det siste hovedtemaet for dagen, og her fikk vi viktige og gode innspill fra Sametinget, Statsforvalteren og fra turistnæringa, sier Kristensen. -Det er åpenbart at det vil føre til konflikter og at det finnes motstridene hensyn å avveie, men også mange positive ringvirkninger for regionen som er viktig å få frem., legger prosjektlederen til.

Bakgrunn
Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet startet arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen.  I et slikt arbeid er det av stor viktighet å få innspill og synspunkter fra parter og distrikter som kan bli berørt av tiltaket.

Utredningen skal vurdere ulike løsninger for jernbane på strekningen mellom Fauske og Tromsø, med mulig sidelinje til Harstad. Utredningen skal ta for seg hvordan en ny jernbane mellom Fauske og Tromsø kan bidra til å løse transportutfordringene i regionen. Effekten av ulike traseer, av ulike jernbanekonsepter og en eventuell trinnvis utbygging skal også belyses. I tillegg skal sammenhengen med tilstøtende banestrekninger vurderes. Arbeidet vil også omfatte en grundig gjennomgang av konsekvenser for reindriftsnæringen, samiske interesser og klima og miljø, for uten samfunnsøkonomi og kostnadsanslag for en slik jernbaneutbygging.

Jernbanedirektoratets utredningsrapport skal foreligge sommeren 2023.

Vedlegg, foilsett fra KVU-verksted i Tromsø 210622:
- Jernbanedirektoratet m fl.
- Bane NOR
- CargoNet
- Statsforvalteren i Nordland
- Arctic 365

Det blir laget en egen rapport fra KVU-verkstedet der det blir gjort nærmere rede for alle de gode innspillene som kom fram. (Kommer)

Prosjektleder Madeleine Kristensen redegjør for funn i behovsanalysen. (Foto: Njål Svingheim)